♪ “သံုးသင့္သည့္ eM Client” ♫

No automatic alt text available.

Chatting app ႏွင့္ Facebook တို႔ မိုဘိုင္းဖုန္းေပၚတြင္ အလြန္ေခတ္စားလာ သည္။ အီးေမးမ်ားေပ်ာက္သြားမည္လားဟု စိုးရိမ္စရာရွိသည္။ ေလာေလာ ဆယ္၌မူ ေပ်ာက္စရာအေၾကာင္း မျမင္ေသး။ attachment ဖိုင္မ်ားတြဲၿပီး ပို႔လႊတ္ရာတြင္ အားသာခ်က္ရွိေနေသးေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ မိုဘိုင္းဖုန္း မ်ားေခတ္မစားမီ အခ်ိန္ကတည္းက အီးေမးသံုးခဲ့သူမ်ားအဖို႔မွာ account တစ္ခုမက ထားခဲ့သူေတြမ်ားပါသည္။ အီးေမးကို လံုးလံုးလ်ားလ်ား မစြန္႔ႏိုင္ ေသးဟုဆိုလွ်င္ တစ္ႀကိမ္တြင္ account တစ္ခုသို႔သာ ၀င္ခြင့္ျပဳေသာစနစ္က အဆင္မေျပ။ ထိုကိစၥအတြက္ သံုးသင့္သည့္ app တစ္ခုမွာ eM Client ျဖစ္ပါ သည္။

eM Client ကို www.emclient.com မွေန၍ download ခ်ၿပီး သံုးႏိုင္သည္။ တစ္ေနရာတည္းမွေန၍ အီးေမး account အမ်ားအျပား ကိုဖြင့္ၾကည့္ၿပီး တစ္ၿပိဳင္တည္းသံုးႏိုင္ျခင္းမွာ ဤ app ၏ အားသာခ်က္ဟု ဆိုႏိုင္သည္။ ဤ app ကို သံုးရန္ အတြက္ ပထမဆံုးျပဳလုပ္ရမည့္ အလုပ္မွာ မိမိ၏ default account ျပဳလုပ္မည့္ အီးေမးအား setting ခ်ိန္ရန္ျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းမွာ eM Client ထဲမွ ပို႔မည့္အီးေမးအားလံုး ကို ယင္း default account မွပို႔မည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ပင္။ထိုကဲ့သို႔ setting ခ်ိန္ရန္အတြက္ ပထမဦးစြာ app ကို ဖြင့္ရပါမည္။ ၿပီးလွ်င္ Menu ၌ ကလစ္ႏွိပ္ရပါမည္။ ၿပီးလွ်င္ Tools > account အတိုင္း၀င္ရပါမည္။ ၿပီးလွ်င္ မိမိအႀကိဳက္ဆံုး အီးေမး account ကို ေရြးရ ပါမည္။ ၿပီးလွ်င္ screen ေအာက္ေျခ၌ ျမင္ေနရေသာ star icon ေနရာတြင္ ကလစ္ႏွိပ္ရပါမည္။ ၿပီးလွ်င္ Ok ကို ေရြးခ်ယ္ေပးရပါမည္။ အထက္တြင္ ေျပာခဲ့သည့္အတိုင္း ေနာက္ထပ္ အီးေမး account မ်ားကို ယင္း menu ရွိ အေပါင္းလကၡဏာ icon အားႏွိပ္ၿပီး ထပ္မံေပါင္းထည့္ ႏိုင္ပါသည္။eM Client သံုးရျခင္း၏ ေကာင္းက်ဳိးတစ္ရပ္မွာ အမွန္အကန္ပို႔လိုက္ေသာ အီးေမးမ်ား Junk folder ထဲသို႔ ေရာက္ မသြားျခင္းျဖစ္သည္။ ဤျပႆနာမွာ အီးေမးစနစ္ အေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ရွိသည္။ မိမိႏွင့္ေကာင္းစြာ သိကြၽမ္းသူတစ္ဦးထံမွ ပို႔လိုက္ေသာ ၀င္စာသည္ လမ္းေၾကာင္းေျပာင္းၿပီးေနာက္ Junk email folder ထဲသို႔ ေရာက္ရွိသြားျခင္းမ်ဳိးျဖစ္သည္။

ထိုကဲ့သို႔ လမ္းေၾကာင္းေျပာင္း၀င္ေရာက္ျခင္းသည္ ပံုမွန္လိုလိုျဖစ္ေနပါက မိမိထံ အီးေမးပို႔သူသည္ တစ္နည္းနည္းျဖင့္ Black list ထဲသို႔ ေရာက္ေန ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ဤသို႔ျဖစ္ေနျခင္း ရွိ/မရွိ စစ္ေဆးလိုလွ်င္ ဤ app ၏ Smart folder ေခါင္းစဥ္ေအာက္ရွိ Junk E-mail တြင္ ကလစ္ႏွိပ္ ရပါမည္။ Junk E-mail ကို ရွာမေတြ႕လွ်င္ Smart folders ေပၚ၌ ညာကလစ္ ေထာက္ပါ။ ၿပီးလွ်င္ ေပၚလာေသာအကြက္ထဲမွ Display ကိုေရြးပါ။ ယင္းေနာက္ ထပ္မံေတြ႕ရမည့္အကြက္ထဲမွ Junk E-mail ကိုေရြးပါ။ မိမိထံ စာပို႔ၿပီး အၿမဲတေစ Blacklist ထဲ ေရာက္သြားသူ၏ အီးေမးလိပ္စာကို ဤေနရာ တြင္ရွာပါ။ ေတြ႕ၿပီဆိုလွ်င္ ယင္းလိပ္စာေနရာ၌ ညာကလစ္ေထာက္ပါ။ ၿပီးလွ်င္ Move to Inbox ေနရာ၌ ကလစ္ႏွိပ္ပါ။ ၿပီးလွ်င္ Move to Inbox and remove black listed email ကို ထပ္ေရြးပါ။ အကယ္၍ ထိုသို႔ေရြးေပးရန္ သတိေပးခ်က္ျပလာခဲ့လွ်င္လည္း ထပ္၍ေရြးေပးပါ။အီးေမးတစ္မ်ဳိးသံုးသူ တြင္ လုပ္ငန္းမ်ား စီမံခ်က္ခ်၍လုပ္ေဆာင္ရန္ Calender တစ္မ်ဳိးရွိတတ္ၾကပါသည္။ eM Client ကမူ အြန္လိုင္းတြင္ အသံုးျပဳႏိုင္သည့္ မည္သည့္ Calender ကိုမဆို ထပ္မံေပါင္းထည့္ခြင့္ျပဳပါသည္။ မိသားစု၀င္မ်ား၊ သူငယ္ခ်င္းမ်ားသံုးသည့္ Calender ကိုပင္ ထပ္မံေပါင္းထည့္ၿပီး အားလံုးသိေသာ Calender အခ်ိန္ ဇယားျဖင့္လည္း အလုပ္လုပ္ႏိုင္ပါသည္။

ထိုသို႔ျပဳလုပ္မည္ဆိုလွ်င္ ယင္း Calender ကို အသံုးျပဳႏိုင္ေစသည္။ ICS Link တစ္ခုကို ရယူထားရန္လိုပါသည္။ ဥပမာ အားျဖင့္ Google Calender ကို import လုပ္မည္ဟုဆိုလွ်င္ Google Calender တည္ရွိသည့္ေနရာျဖစ္ေသာ www.google.com/ calender သို႔ သြားရပါမည္။ ၿပီးလွ်င္ မိမိ၏ Google Calender ကိုသံုး၍ log in ၀င္ရပါမည္။ အတြင္းသို႔ေရာက္လွ်င္ စက္သြားပံု icon ေနရာ၌ ကလစ္ႏွိပ္ရပါမည္။ ၿပီးလွ်င္ setting ၌ ကလစ္ႏွိပ္ၿပီး အတြင္းသို႔ ၀င္ရပါမည္။ ေနာက္တစ္ဆင့္တြင္ Calenders ကို ေရြးခ်ယ္ၿပီး ေနာက္ မိမိ import လုပ္လိုက္ေသာ Calender အမ်ဳိးအစားကို ထပ္မံေရြးခ်ယ္ရပါမည္။ ယင္းေနာက္ Private address section သို႔၀င္ၿပီး pop-in window ထဲမွ ICS Link ကို Copy ကူးရပါမည္။

ယင္းေနာက္တြင္ eM Client ဆီသို႔ ျပန္သြားပါ။ Menu ေနရာတြင္ ကလစ္ ႏွိပ္ပါ။ Tools > subscribe to Email Calender ဆီသို႔ အဆင့္ဆင့္၀င္ပါ။ မိမိ Copy ကူးယူထားေသာ Link ကို ယင္းေနရာတြင္ Paste လုပ္ေပးလိုက္ပါ။ ၿပီးလွ်င္ OS တြင္ ကလစ္ႏွိပ္ပါ။ မိမိေပါင္းထည့္ လိုက္ေသာ Calender ကို Calender section ရွိ Internet Calenders တြင္ ကလစ္ႏွိပ္ၿပီး ၀င္ေရာက္ အသံုးျပဳ ႏိုင္ပါသည္။eM Client သည္ တစ္ထပ္တည္းတူေနေသာ အီးေမးမ်ား ဆက္သြယ္သူလိပ္စာမ်ားႏွင့္ Calendar entry မ်ားကို ဖယ္ထုတ္ေပးႏိုင္ျခင္း မွာလည္း ထူးျခားခ်က္တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ email client တစ္ခုထဲသို႔ account ေပါင္းမ်ားစြာ ေပါင္းထည့္သည့္ အခါ လိပ္စာတူ၊ အီးေမးတူမ်ားစြာ ထပ္ေန ျခင္းကို ေတြ႕ႀကံဳၾကရပါသည္။ ယင္းကိစၥကို ေျဖရွင္းရန္ eM Client ထဲ၌ ေဖ်ာက္ထားေသာ tool တစ္ခုရွိသည္။ ယင္း tool ကို ေရြး၍ အီးေမးထဲတြင္ ထပ္တူျဖစ္ေနေသာ အရာမ်ားကို ဖယ္ထုတ္ႏိုင္ပါသည္။

ယင္းသို႔ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ app window ထဲတြင္ Menu> Tools> Deduplicator အတိုင္း အဆင့္ဆင့္ ၀င္သြားရပါ မည္။ Deduplicator Window ပြင့္လာသည့္အခါ ထပ္တူရွိႏိုင္သည့္အရာမ်ားထဲတြင္ မိမိ scan လုပ္ကာ ရွာေဖြလိုသည့္အရာ (ဥပမာ- Mail ၊ Event ၊ Task ၊ Contact) ကို ေရြးေပးရပါမည္။ ၿပီးလွ်င္ Next ၌ ကလစ္ႏွိပ္ရပါမည္။ ၿပီးလွ်င္ Select ကို ကလစ္ႏွိပ္ပါ။ သက္ဆိုင္ရာ account ကို ေရြးပါ။ အကယ္၍ သက္ဆိုင္ရာ folder ထဲ၌၀င္၍ ရွာလိုလွ်င္ app window ၏ အေပၚညာဘက္ေထာင့္ တြင္ရွိ ေသာ အနက္ေရာင္ျမားတြင္ ကလစ္ႏွိပ္ရပါမည္။ ေနာက္တစ္ဆင့္တြင္ search for duplicates in each individual folder ကို ေရြးရပါမည္။ ၿပီးလွ်င္ Next ကိုႏွိပ္ပါ။ ၿပီးလွ်င္ မည္သည့္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ဳိး ျပဳလုပ္ေစလိုသည္ ကို ေရြးေပး ရပါမည္။ ဥပမာ- trash ထဲသို႔ Mail-only ပို႔ျခင္းမ်ဳိးႏွင့္ Merge တြင္ Contact -only လုပ္ျခင္းမ်ဳိးျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ Remove permently သို႔မဟုတ္ Move to custom folder တစ္ခုခုကိုလည္း ေရြးေပးရန္လိုသည္။Custom folder သို႔ ပို႔ရန္ေရြးခ်ယ္ျခင္းသည္ အမွားအယြင္းတစ္ခုခု လုပ္ခဲ့မိလွ်င္ မိမိေရြးခ်ယ္ေသာ folder တြင္ သြားေရာက္ၿပီး ျပန္လည္ဆယ္တင္ႏိုင္ေစရန္ျဖစ္သည္။ အားလံုး ၿပီးလွ်င္ finish ကိုႏွိပ္ပါ။ Deduplicator က scan လုပ္ပါမည္။ ေတြ႕ရေသာ ထပ္တူဖိုင္မ်ားကို စာရင္းလုပ္ၿပီး ျပပါမည္။ ထပ္တူဖိုင္တစ္ခု၏ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေတြ႕ရန္ ယင္းအေပၚတြင္ ဘယ္ကလစ္ႏွစ္ခ်က္ႏွိပ္ပါ။ ၿပီးလွ်င္ ယင္းတို႔ကို ဖယ္ရွားရန္အတြက္ process ေနရာတြင္ ကလစ္ႏွိပ္ဖို႔ လိုပါသည္။

ဧဧသက္(ျဖိဳးဓနဒစ္ဂ်စ္တယ္ဓာတ္ပံု)

Mobile Guide Journal (Every Monday)
https://www.facebook.com/officialmobileguidejournal

<<<
ေအာက္ကေၾကာ္ျငာကိုတစ္ခ်က္ေလာက္ႏွိပ္ခဲ့ေပးေစခ်င္ပါတယ္ဗ်ာ။ ကၽြန္ေတာ့္ကိုတစ္ဖက္တစ္လမ္းကကူညီရာေရာက္ပါတယ္ဗ်ာ။
>>>
 www.pyaephyo.com

0 comments:

Post a Comment