ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ ျမန္မာက်ပ္ေငြ လဲလွယ္ႏႈန္းထားမ်ားကို အလြယ္တကူ ၾကည့္႐ႈႏုိင္မည့္ - MM Currency Version 1.0 APK


 ေန႔စဥ္ ေျပာင္းလဲလ်က္ရွိသည့္ ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ ျမန္မာက်ပ္ေငြ လဲလွယ္ႏႈန္းထားမ်ားကို အလြယ္တကူ ၾကည့္႐ႈႏုိင္မည့္ App ျဖစ္သည္။ ဗဟိုဘဏ္မွ ေန႔စဥ္ထုတ္ျပန္သည့္ ႏုိင္ငံျခားေငြ လဲလွယ္ႏႈန္းထားမ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ဖန္တီးထားၿပီး အြန္လုိင္းခ်ိတ္ဆက္အသုံးျပဳရမည္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ app ကို Android version 4.0 ႏွင့္အထက္တြင္ ထည့္သြင္း အသံုးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး download ျပဳလုပ္လိုသူမ်ားအေနျဖင့္ ေဖာ္ျပပါ link တြင္ ေဒါင္းယူနုိင္ပါတယ္။


ဝင္းလႈိင္-နည္းပညာ

Ref: internetjournal.media

0 comments:

Post a Comment