ဧရာဝတီဘဏ္တြင္ MPT ဆင္းမ္ကတ္မွတ္ပံုတင္ႏိုင္ရန္ စီစဥ္

 

ဧရာဝတီဘဏ္တြင္ MPT ဆင္းမ္ကတ္မွတ္ပံုတင္ႏိုင္ရန္ေဆာင္ရြက္လိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။
ဇန္နဝါရီလ ၁၂ ရက္ေန႔မွစတင္ကာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးရွိ ဧရာဝတီဘဏ္ခြဲေပါင္း ၁၀၀ တြင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္လေနာက္ဆံုးထား၍ မွတ္ပံုတင္ရမည္ ျဖစ္သည့္အတြက္ MPT အေနျဖင့္ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္း မ်ားျဖစ္သည့္ KBZ ဘဏ္၊ CB ဘဏ္ အစရွိေသာ ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနၿပီး အျခားေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္လည္း ဆင္းမ္ကတ္မွတ္ပံုတင္ႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း ဆိုသည္။

သံုးစြဲသူမ်ား၏ ဆင္းမ္ကတ္မ်ားကို သတ္မွတ္ရက္မတိုင္မီ မွတ္ပံုတင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ဧရာဝတီဘဏ္ႏွင္႔ လက္တြဲပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဆင္းမ္ကတ္မ်ား မွတ္ပံုတင္ႏိုင္ရန္အတြက္ MPT သံုးစြဲသူမ်ားသည္ ၎တို႔မွတ္ပံုတင္မည့္ လက္ရွိဆင္းမ္ကတ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံသား မွတ္ပံုတင္ကတ္၊ ေက်ာင္းသားကတ္ သို႔မဟုတ္ ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ အစရွိသည့္ အေထာက္အထားတစ္ခုခု လုိအပ္မည္ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံကူးလတ္မွတ္တို႔ကို ယူေဆာင္လာရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Credit Internetjournal
သီဟထိုက္
www.thihahtike.com


0 comments:

Post a Comment