၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္ Ooredoo မွ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္မည္ ဟုေျပာၾကား

 

၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္အား Ooredoo Myanmar မွ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ကန္ထရုိက္မ်ား၊ ေအးဂ်င့္မ်ားႏွင့္ေစ့စပ္ညႇိႏိႈင္းကာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာစီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္တြင္ ျပ႒ာန္းထားခ်က္အရ တာဝါဆုိက္မ်ားအား ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာလ်က္ မီးစက္မ်ားအသံုးျပဳမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည့္ အသံဆူညံမႈမ်ားမွအစ ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ေစရန္အတြက္ ဘက္ထရီမ်ားအစားထိုး အသံုးျပဳခဲ့ၿပီး ေဟာင္းေနေသာ သို႔မဟုတ္ အသံုးျပဳ၍မရေတာ့ေသာ ပစၥည္းကိရိယာမ်ားႏွင့္ ဘက္ထရီအိုးမ်ားအား သင့္ေလ်ာ္ေသာစြန္႔ပစ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ျပန္လည္ျပဳျပင္ထုတ္လုပ္၍ ျပန္လည္အသံုးခ်ႏုိင္ေစရန္အတြက္ Recycle ျပဳလုပ္ျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္းဆိုသည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြက္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာစီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္ကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၇ အတြက္ပါ ၎၏ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေန ပိုမိုစိတ္ခ်လံုျခံဳမႈရွိေစရန္၊ ပတ္ဝန္းက်င္ညစ္ညမ္းမႈ ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ေစရန္ႏွင့္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ႏုိင္ရန္ ဆက္လက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ဟုသတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

Credit Internetjournal
သီဟထိုက္


0 comments:

Post a Comment