♪ “မလုံၿခံဳေသာ လက္ေဗြရာစနစ္သုံးစြဲမႈ” ♫

Image may contain: text

ဟန္းဆက္အသုံးျပဳသူအမ်ားစုသည္ ဖုန္းကင္မရာကိုသုံးစြဲမႈမ်ားျပား ေသာေၾကာင့္ Android ဖုန္းထုတ္ သူမ်ားသည္ ကင္မရာစြမ္းရည္မ်ားကို ပိုေကာင္းေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးလာၾကရာအဓိက ကင္မရာမ်ားသာမက ေရွ႕ကင္မရာငယ္မ်ားပင္ စြမ္းရည္အေတာ္ျမင့္မားလာၾကပါသည္။ 

အမွတ္တံဆိပ္တစ္ခုမွ ဆန္းျပားေသာစနစ္ တစ္ခုကို ထည့္သြင္းေပးလိုက္ သည့္ အခါ အျခားေသာအမွတ္တံဆိပ္မ်ားမွလည္း ထုိစနစ္ကိုသူတို႔၏ ဖုန္း အသစ္မ်ားတြင္ ထည့္သြင္းေပး တတ္ၾကပါသည္။ ယခင္ကလက္ေဗြရာစနစ္ကို တန္ဖုိးျမင့္ဖုန္းမ်ားတြင္သာ အသုံးျပဳႏိုင္ၾကေပမယ့္ ယခုအခါ တန္ဖုိးသင့္ဖုန္း မ်ားမွာပါ သုံးစြဲႏိုင္ၿပီျဖစ္ပါသည္။ ကြန္ပ်ဴတာ၊ စမတ္ဖုန္းမ်ားကို Log in ၀င္ဖို႔ အတြက္ Password ေမ့သြားခဲ့လွ်င္ သုံးစြဲသူ၏ လက္ေဗြရာကုိအစားထုိး၍ အလြယ္တကူ ၀င္ေရာက္ႏိုင္ျခင္းမွာ ေကာင္းမြန္ေသာအႀကံဥာဏ္ျဖစ္ပါသည္။ လက္ေဗြရာအသုံးျပဳႏိုင္မႈဟာ လုံၿခံဳေရး စနစ္ အတြက္ေကာင္းမြန္ေသာ္လည္း သုံးစြဲသူမ်ားထင္သကဲ့သုိ႔ စိတ္ခ်ရေသာစနစ္တစ္ခုမဟုတ္ေၾကာင္း သုံးသပ္သူ မ်ားရိွပါသည္။

နာမည္ႀကီး နည္းပညာကုမၸဏီမ်ားဟာ သုံးစြဲသူတို႔၏ လက္ေဗြရာမ်ား၊ မ်က္ႏွာ ႏွင့္ မ်က္၀န္းတုိ႔ကို လုံၿခံဳေရးစနစ္အတြက္ သုံးစြဲႏိုင္ရန္ဖန္တီး ေပးထားၾက ပါသည္။ နည္းပညာပစၥည္းသုံးစြဲသူမ်ားကလည္း ထုိကိုယ္ခႏၶာအစိတ္အပုိင္း မ်ားကိုအသုံးျပဳ၍ပင္ web account မ်ားကို ၀င္ေရာက္ျခင္း၊ နည္းပညာ ဆိုင္ရာ ေငြေပးေခ်မႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ၾကပါသည္။ ခႏၶာေဗဒဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို လုံၿခံဳေရးစနစ္အတြက္အသုံးျပဳေသာ္လည္း အားနည္းခ်က္မ်ားရိွၿပီး၊ ဟက္ကာမ်ားကအသုံးျပဳသူမ်ား၏ လက္ေဗြရာကို ခိုးယူႏိုင္ေၾကာင္း သုံးသပ္မႈ မ်ားရိွလာပါသည္။ မႈခင္းပုိင္းဆိုင္ရာ အေျခအေန တြင္ လက္ေဗြရာရယူထားမႈရိွျခင္းႏွင့္ ေန႔စဥ္ထိေတြ႕ကိုင္တြယ္ ေနေသာ အရာမ်ားတြင္ လက္ေဗြရာရယူႏိုင္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ လုံၿခံဳေရးစနစ္ က်ဳိးေပါက္ ရန္မွာလြယ္ကူပါသည္။


လက္ညိႇဳးႏွစ္ေခ်ာင္းေထာင္၍ ဓာတ္ပုံ ႐ိုက္ကူးျခင္း (သုိ႔)လက္၀ါးကို ထင္သာျမင္သာရိွေစေသာဓာတ္ပုံမ်ား ႐ိုက္ကူးျခင္းသည္ လည္း လက္ေဗြရာစနစ္ကိုေျခရာခံ၍ ရေစႏိုင္ေၾကာင္း သုံးသပ္မႈမ်ားရိွလာပါ သည္။ သက္ဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ မွတ္တမ္းတင္ထား ေသာ၊ အသိအမွတ္ျပဳထားေသာႏိုင္ငံသူ၊ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ လက္ေဗြရာ အခ်က္အလက္မ်ားေဖာက္ထြင္းခံရပါက ဆက္စပ္ပတ္သက္ေနေသာ လုံၿခံဳေရးဆိုင္ရာအခ်က္ အလက္မ်ား ထိခိုက္ႏိုင္ပါသည္။

“လုံၿခံဳေရးစနစ္ပိုင္းအတြက္ ခႏၶာေဗဒသုံးမႈကိုမ်ားစြာေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ၾကေသာ္ လည္း၊ ျပည့္စုံေသာလုံၿခံဳေရး စနစ္ဆိုတာမရိွပါဘူး”ဟု Michigan State University မွကြန္ပ်ဴတာသိပၸံဆိုင္ရာပါေမာကၡျဖစ္သူ Anil Jain က ေျပာပါ သည္။ Anil Jain ဟာ လက္ေဗြရာနဲ႔ပတ္သက္၍ smart phone unlock ျပဳလုပ္မႈအပိုင္းတြင္ရဲမ်ားကို ကူညီေပးေနသူျဖစ္ပါသည္။ ယခုႏွစ္အေစာပိုင္း တြင္ ျပည္နယ္အတြင္းရိွရဲမ်ားမွ Jain အား Samsung ဖုန္း အားလက္ေဗြရာ စနစ္ ေျဖေပးရန္ အကူအညီေတာင္းခဲ့ပါသည္။ ဖုန္းပိုင္ရွင္မွာေသဆုံးသြားၿပီ ျဖစ္ၿပီး၊ ရဲမ်ားထံမွာ ေတာ့ေသဆုံးသူ၏ လက္ေဗြရာ မွတ္တမ္းရိွထားပါသည္။


Jain ႏွင့္အျခားႏွစ္ဦးသည္ ေသဆုံးသူ၏လက္ေဗြ ရာကိုနည္းပညာစနစ္မ်ား ျဖင့္ ဖတ္႐ႈေလ့လာၿပီး၊ အထူးျပဳလုပ္ထားေသာ မင္တစ္မ်ဳိးျဖင့္ လူ႕အေရျပား အတု ကိုျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ “ကြၽန္ေတာ္တို႔က ညာဘက္လက္မနဲ႔ ပုံစံတူတဲ့ အေရျပားကို ႀကိဳးစားဖန္တီးခဲ့တာျဖစ္ၿပီး၊ အဲဒါကအမွန္တကယ္အလုပ္ျဖစ္ခဲ့ ပါတယ္”ဟု Jain ကဆိုပါသည္။ လက္ေဗြရာမ်ားစမ္းသပ္ဖို႔၊ အတုျပဳလုပ္ ဖုိ႔မွာခက္ခဲေသာကိစၥမဟုတ္ေၾကာင္း နည္းပညာအေရးသုံးသပ္သူမ်ားက မွတ္ခ်က္ျပဳပါသည္။ လက္ေဗြရာ ထင္က်န္ေစမည့္ ဖန္ခြက္ကဲ့သုိ႔ေသာအရာ ၀တၳဳမ်ားကို ကုိင္တြယ္႐ုံျဖင့္ အျခားသူမ်ားမွလက္ေဗြရာကို ေထာက္လွမ္းႏိုင္ ၿပီျဖစ္ပါသည္။ လက္ေဗြအသုံးျပဳမႈကို ႐ုံးတက္၊ ႐ုံးဆင္းအတြက္လည္း အသုံးျပဳ မႈရိွရာထုိေနရာ မွေန၍ လည္း လက္ေဗြရာ မ်ားစြာေပါက္ၾကားႏိုင္ပါေသး သည္။

North Carolina University မွ သုေတသနျပဳသူအခ်ဳိ႕သည္လည္း အလွအပ ဆိုင္ရာေၾကာ္ျငာမ်ားမွ မ်က္ႏွာမ်ားကို အေျချပဳ၍သုံးဖက္ျမင္ဆိုင္ရာ မ်က္ႏွာသိမွတ္မႈပုံရိပ္မ်ား ဖန္တီးႏိုင္ေၾကာင္းစမ္းသပ္ေတြ႕ရိွၾကပါသည္။ စမ္းသပ္ဖန္တီးႏိုင္မႈမွာ အခ်ိန္တိုင္းအဆင္မေျပေသးပါဘူး။ ကင္မရာမ်ား၊ အဆင္ျမင့္ဆင္ဆာစနစ္မ်ား၊ ပုံေဖာ္မႈ၊ ပုံသြင္းမႈဆိုင္ရာစနစ္မ်ားျဖင့္ စမ္းသပ္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ မ်က္ႏွာသိရိွအာ႐ုံခံမႈစနစ္မွာလည္း မ်က္ႏွာဖုံး အတုမ်ားဖန္တီးႏိုင္မႈေၾကာင့္ စိုးရိမ္စရာျဖစ္ပါသည္။ အခ်ဳိ႕ကေတာ့ အသံစနစ္ ကိုလွ်ဳိ႕၀ွက္ကုတ္အျဖစ္ ထားရိွ ၾကပါသည္။ အသံစနစ္မွာ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း(သုိ႔) ခုိး၍ အသံဖမ္းယူျခင္းျဖင့္ ေက်ာ္လႊားႏိုင္ပါသည္။


ထုိ႔ေၾကာင့္ အခ်ဳိ႕ေသာ လုံၿခံဳေရးပိုင္းဆိုင္ရာေနရာမ်ားတြင္ အသံ၊ လက္ေဗြရာ၊ မ်က္၀န္း၊ အသိအမွတ္ ျပဳကတ္စသည္ျဖင့္ မ်ဳိးစုံကိုအသုံးျပဳ၍ လွ်ဳိ႕၀ွက္ကုတ္ အဆင့္ဆင့္ ထားရိွၾကပါသည္။ “အမ်ဳိးစုံေသာ လုံၿခံဳေရးစနစ္မ်ားကို သုံးျခင္း၊ ထိုစနစ္မ်ား ကို ေလ့လာစမ္းသပ္ျခင္း၊ စနစ္အသစ္မ်ားဖန္တီးျခင္းသည္သာ အေကာင္းဆုံး ကာကြယ္ခုခံမႈျဖစ္ပါတယ္”ဟု Jain က မွတ္ခ်က္ျပဳပါသည္။ ခႏၶာကိုယ္ အစိတ္အပိုင္း မ်ားကို Password အျဖစ္ထားျခင္းအတြက္ အားနည္းခ်က္ တစ္ခုလည္းရိွပါေသးသည္။ နံပါတ္မ်ား၊ စာလုံးမ်ားကို Password အျဖစ္ထား ရိွသုံးစြဲစဥ္အျခား သူတစ္ဦးဦး သိရိွသြားပါက အျခားနံပါတ္၊ အကၡရာတစ္ခုခုကို လြယ္လင့္တကူ ေျပာင္းလဲအသုံးျပဳႏိုင္ ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ခႏၶာေဗဒဆိုင္ရာမွာ ေတာ့ ခ်က္ခ်င္းေျပာင္းလဲသုံးစြဲလုိ႔ မရပါဘူး။ လူတစ္ဦးခ်င္းစီတြင္ အပိုေဆာင္း ထား ရိွႏိုင္မည့္ မတူကြဲျပား ေသာခႏၶာေဗဒဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားမွာ ရွားပါးပါသည္။

လက္ေဗြရာစနစ္မွာဖုန္းအမ်ားစုတြင္ အသုံးျပဳႏိုင္ေသာစနစ္ျဖစ္ေပမယ့္၊ မ်က္၀န္းဖတ္စနစ္မွာေတာ့ ဖုန္းတိုင္းတြင္ မသုံးစြဲႏိုင္ေသးပါဘူး။ Android ဖုန္းထုတ္လုပ္သူမ်ားထဲတြင္ Samsung ဟာ ေအာင္ျမင္သည့္ အမွတ္တံဆိပ္ တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ၿပီးခဲ့ေသာႏွစ္တြင္ ေရာင္းခ်ေပးခဲ့ေသာ Note 7 တြင္ စြမ္းရည္ေကာင္းမ်ား ပါရိွခဲ့ေသာ္လည္း ဘက္ထရီပိုင္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး Samsung အေနျဖင့္ ဆုံး႐ႈံးမႈမ်ားႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရပါသည္။ ထုိ႕ ေၾကာင့္ Samsung အေနျဖင့္ အေကာင္းဆုံးေသာနည္းမ်ားျဖင့္ ျပန္လည္ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ေန ပါသည္။ Note 7 တြင္ လုံၿခံဳေရးပိုင္းနဲ႔ပတ္သက္၍ eye scanner စနစ္ကို သုံးစြဲႏိုင္ ပါသည္။ ထိုမ်က္၀န္းဖတ္စနစ္ဟာ အျခား ေသာ Android ဖုန္း ထုတ္သူမ်ားအတြက္ပါ မ်က္စိက်စရာျဖစ္လာခဲ့ပါသည္။ 


အျခားေသာ Android ဖုန္းထုတ္ သူမ်ားသည္လည္း သူတို႔၏ဖုန္း အသစ္မ်ားတြင္ ျမင္ကြင္းပိုင္းႏွင့္ မ်က္၀န္းနဲ႔ပတ္သက္ေသာစနစ္မ်ားကို ထည့္သြင္းရန္ေဆာင္ရြက္ေနၾကပါ သည္။ ဖုန္းမ်ား၏လုံၿခံဳေရးပိုင္းနဲ႔ပတ္သက္၍ စနစ္သစ္ကို သုံးစြဲခ်င္သူမ်ား အတြက္ ပိုမိုအဆင္ေျပလာမွာျဖစ္ပါသည္။ အခုအခါအၾကည့္တစ္ခ်က္ျဖင့္ပင္ လုံၿခံဳေရး စနစ္ကိုလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ ၿပီျဖစ္ပါသည္။ တိုက္႐ိုက္ေနေရာင္ျခည္ က်ေရာက္ေနသည့္အခါ၊ ေနကာမ်က္မွန္တပ္ထားသည့္ အခါႏွင့္မ်က္၀န္းကို ဖုံးကြယ္ထားသည့္ အခ်ဳိ႕ေသာအေျခ အေနမ်ားမွလြဲ၍ Iris Scanner စနစ္ကို အဆင္ေျပလြယ္ ကူစြာ အသုံးျပဳႏိုင္ပါသည္။

Iris Scanner ကို အျခားေသာနည္းပညာပစၥည္း မ်ားတြင္ အသုံးျပဳႏိုင္ေအာင္ လည္း ေဆာင္ရြက္ေပး ၾကပါမည္။ ဆင္ဆာစနစ္တီထြင္ထုတ္လုပ္သူမ်ား အေနျဖင့္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ တန္ဖုိးနည္းဖုန္းမ်ား၌လည္း မ်က္၀န္းဖတ္စနစ္ကို ထည့္သြင္းေပးသင့္ေၾကာင္း Hoyos Labs မွ biometric ပညာရွင္ျဖစ္သူ Asem Othman က မွတ္ခ်က္ျပဳေျပာၾကားပါသည္။ လူတစ္ေယာက္အတြက္ အေရးပါေသာမ်က္စိသည္ ဖုန္းႏွင့္ အျခားေသာနည္းပညာပစၥည္းမ်ား အသုံးမ်ားျခင္းေၾကာင့္လည္း ထိခိုက္ႏိုင္ပါသည္။ 


ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္းအခ်ိန္ယူ၍ သင့္တင့္မွ်တစြာ မ်က္စိအနားေပးျခင္းသည္ ေခတ္မီေသာနည္းပညာမ်ားကို ေရရွည္သုံးစြဲႏိုင္ရန္အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစပါလိမ့္ မည္။ Laptop, Desktop တို႔တြင္ တပ္ထားေသာ Cam မ်ားမွေန၍လည္း ဒုစ႐ိုက္သမားမ်ားက သုံးစဲြသူမ်ား၏ မ်က္ႏွာသိမွတ္မႈ၊ မ်က္၀န္းဖတ္မႈကို ပိုမိုေစာင့္ၾကည့္ႏိုင္ပါ သည္။ ဒါ့အျပင္ အိမ္တြင္း၊ ႐ုံးတြင္းလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား၊ ပစၥည္းသိမ္းဆည္းမႈ မ်ား၊ အျခားေသာလႈပ္ရွားမႈမ်ားကိုသိရိွႏိုင္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္အခ်ဳိ႕သူမ်ား သည္ Cam မ်ားကို လုိအပ္ခ်ိန္သာသုံးၿပီး၊ က်န္အခ်ိန္မ်ားတြင္ ဖုံးအုပ္ထား တတ္ၾကပါသည္။

Hacker မ်ား၏ရန္သည္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔လာၿပီး၊ အင္အားစိုက္ထုတ္မႈနည္းနည္း နဲ႔ပင္ လုံၿခံဳမႈအားနည္းေသာ Network မ်ားကို ၀င္ေရာက္ႏိုင္ပါသည္။ တီထြင္သူမ်ားဖက္မွ လုံၿခံဳေရးပိုင္းပိုမိုေကာင္းမြန္ ခိုင္ခံ့ေစရန္ ကုိယ္ခႏၶာ အစိတ္အပိုင္းမ်ားကိုအသုံးျပဳ၍ ကာကြယ္မႈျပဳၾကေသာ္လည္း၊ ထုိအရာမ်ား သည္ကပင္ ခ်ဳိးေဖာက္ရ လြယ္ကူေန ျပန္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လုံၿခံဳေရးစနစ္ မ်ားအတြက္ စိန္ေခၚမႈမ်ားမွာ နည္းပညာတိုးတက္မႈနဲ႔အတူ ပို၍ျပင္းထန္ လာေနပါသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းတိုး

Mobile Guide Journal (Every Monday)
https://www.facebook.com/officialmobileguidejournal


<<<
ေအာက္ကေၾကာ္ျငာကိုတစ္ခ်က္ေလာက္ႏွိပ္ခဲ့ေပးေစခ်င္ပါတယ္ဗ်ာ။ ကၽြန္ေတာ့္ကိုတစ္ဖက္တစ္လမ္းကကူညီရာေရာက္ပါတယ္ဗ်ာ။
>>>
 

www.pyaephyo.com

0 comments:

Post a Comment