♪ " Cut - Copy - Paste ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ " ♫

No automatic alt text available.

ေဆာင္းပါးရွင္ - ဧဧသက္ (ၿဖိဳးဓနဒစ္ဂ်စ္တယ္ဓာတ္ပံု)

ကြန္ပ်ဴတာေပၚမွာ copy, paste လုပ္ေသာအလုပ္သည္ အလြန္လြယ္ကူသည္။ တစ္ေနရာက ဖိုင္ကို အၿပီးတုိင္ေရႊ႕၍ အျခားတစ္ေနရာသို႔ ကူးမည္ဆုိလွ်င္ cut and paste အတြဲကုိသံုးၿပီး တစ္ဖုိင္အသစ္ကူးမည္ဆုိလွ်င္ copy, paste အတြဲကို သံုး႐ံုသာ။ သုိ႔ေသာ္ လူေတြမသိေသာ ေနာက္ကြယ္မွအေၾကာင္းတရား မ်ားလည္း ရွိသည္။ Program Windows တစ္ခုထဲမွ စာသားမ်ားကို အျခား program ထဲသုိ႔ ကူးယူေသာအခါ default အေနျဖင့္ formatting information မ်ားကိုပါ ကူးယူပါသည္။ ယင္း information ထဲတြင္ type face ၊ size ၊ line spacing ႏွင့္ attributes (bold/Italic) စသည္တုိ႔ ပါဝင္ေနသည္။ ကူးယူသည့္ေနရာမွ formatting သည္ အကူးခံ အထိုင္ခ်မည့္ေနရာ၏ document style ႏွင့္ မကိုက္ညီလွ်င္ ျပႆနာတက္ပါလိမ့္မည္။ ဥပမာ အားျဖင့္ဆုိလွ်င္ word ျဖင့္ ႐ိုက္ထားေသာစာသားမ်ားကို photoshop document တစ္ခုေပၚသုိ႔ paste လုပ္၍ မရျခင္းမ်ဳိးျဖစ္ပါသည္။ 


ယင္းျပႆနာကို ေျပလည္ေစမည့္နည္းလမ္းမွာ စာသားမ်ားကို formatting မပါဝင္ေစဘဲ copy and paste ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ Ctrl+C ႏွင့္ Ctrl +V ကို သံုးလွ်င္ formatting information မ်ားကို ထည့္သြင္းၿပီး paste လုပ္မည္ျဖစ္သည္။ ယင္းအစား shift + ctrl + v အတြဲကို သံုးၿပီး paste လုပ္မည္ဆုိလွ်င္ စာသားသက္ သက္ကုိသာ paste လုပ္မည္ျဖစ္သည္။ ထုိအေျခအေနမ်ဳိးတြင္ copy လုပ္ယူသည့္ေနရာႏွင့္ paste လုပ္မည့္ ေနရာတို႔၏ style မ်ားတူညီသြားၿပီး စာသားမ်ားကို အခက္အခဲမရွိ paste လုပ္ႏုိင္ပါမည္။ Word သို႔မဟုတ္ word pad ကို သံုးမည္ဆိုလွ်င္ paste special ကုိေရြးပါ။ ၿပီးလွ်င္ unformatted text ကိုေရြးပါ။ ျပႆနာ ေျပလည္သြားပါလိမ့္မည္။ 


Copy and paste ကို အမ်ားဆံုးလုပ္သည္မွာ စာသားျဖစ္သည္။ Windows ထဲမွ clip board သည္ တစ္ႀကိမ္လွ်င္ copy တစ္ခုကိုသာ ယာယီ သိမ္းဆည္းေပးသည္။ ဒုတိအႀကိမ္ copy လုပ္လုိက္သည့္အခါ ပထမ copy လုပ္ထားေသာ အရာမ်ားကို အစားထိုးလိုက္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ copy လုပ္ၿပီးသည္ႏွင့္ paste လုပ္ရပါမည္။ Multiple Copy မလုပ္ႏို္င္ပါ။ Copy မ်ားစြာကိုစုလုပ္ထားၿပီး ယင္းတို႔ကို ေနာက္ပိုုင္းမွ တစ္ခုစီ paste လုပ္မည္ဆိုလွ်င္ Third party software ကို သံုးရပါမည္။ သုိ႔ရာတြင္ Microsoft word သည္ Multiple copy and paste လုပ္ႏုိင္ေသာစြမ္းရည္ပါလာပါသည္။ 


Word ထဲတြင္ Home tab သုိ႔ဦးစြာသြားပါ။ Clipboard icon ၏ ေအာက္ဘက္ညာဘက္တြင္ မွ်ားငယ္ေလးကုိ ေတြ႕ရမည္။ ယင္းကို ကလစ္ႏွိပ္ ၿပီးဖြင့္လိုက္လွ်င္ ဘယ္ဘက္ျခမ္း၌ Clipboard panel ေပၚလာပါမည္။ စာ သားမ်ားပံုရိပ္မ်ားကုိ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ copy လုပ္သည့္အခါ ယင္းတို႔ကို Clipboard panel ထဲ၌သိမ္းဆည္း ေပးထားပါမည္။ ေနာက္အက်ဆံုး copy လုပ္ေသာအရာက panel ၏အေပၚဆံုးတြင္ ရွိေနပါမည္။ Copy လုပ္ထားေသာအရာတစ္ခုကို ကလစ္ႏွိပ္၍ေရြးခ်ယ္ၿပီး လက္ရွိ cursor ေရာက္ေနေသာေနရာတြင္ paste လုပ္ႏိုင္သည္။


ထူးဆန္းသည္မွာ Multiple copy and paste လုပ္ငန္းစဥ္သည္ word အတြင္း၌သာ အလုပ္လုပ္သည္မဟုတ္ Word ၏ အျပင္ဘက္၌လည္း အလုပ္လုပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ လက္ေတြ႕သိလိုလွ်င္ web browser တစ္ခုကို ဖြင့္လိုက္ပါ။ Web page ထဲမွ မိမိကူးယူလိုေသာစာသား သုိ႔မဟုတ္ ပံုရိပ္ကုိေရြးခ်ယ္ပါ။ ယင္းေနာက္ ညာကလစ္ေထာက္ပါ။ ေပၚလာေသာ အကြက္ထဲမွ copy it ကုိေရြးပါ။ Clipboard panel ကုိသာ ဖြင့္ထား႐ိုးမွန္လွ်င္ မိမိတစ္ႀကိမ္ copy ကူးလိုက္တိုင္း ယင္းအရာကို clipboard panel ထဲ၌ သိမ္းဆည္းထား သည္ကို ေတြ႕ရပါမည္။ ပေရာဂ်က္မ်ားလုပ္ျခင္း၊ အိမ္စာမ်ားလုပ္ျခင္းႏွင့္ သုေတသနစာတမ္းမ်ား ျပဳစုျခင္းတို႔ အတြက္ ယင္းစြမ္းေဆာင္ရည္က အသံုးတည့္ပါသည္။ Copy အားလံုးၿပီးမွ တစ္ခုခ်င္းေရြးၿပီး ေအးေအးေဆး ေဆး paste လုပ္ႏိုင္ပါသည္။ 


Copy and paste လုပ္ရာတြင္ formatting သည္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရေသာ အခ်က္ျဖစ္သည္။ Word ၊ Google Docs ႏွင့္ အခ်ဳိ႕ေသာေနရာမ်ားသည္ copy and paste လုပ္ရာတြင္ formatting ကုိပါ ထည့္သြင္း ေဆာင္ရြက္သည္။ Formatting ဟုဆုိရာ၌ စာလံုးအေရာင္၊ အရြယ္၊ font အမ်ဳိးအစားႏွင့္ text attribute တို႔ပါဝင္သည္။ Text မပါဝင္ဘဲ ယင္း format တုိ႔ကို အျခားေသာ document တစ္ခုတြင္ ထည့္သြင္းႏုိင္သည္။ ယင္းကို စမ္းသပ္ရန္ word ထဲရွိ စာသားတခ်ဳိ႕ကုိေရြးပါ။ ၿပီးလွ်င္ home tab ထဲရွိ clipboard icon ေဘးတြင္ရွိေသာ paint brush icon ကုိ ကလစ္ေထာက္ၿပီးေရြးပါ။ ယင္းကို drag ဆြဲၿပီး document ၏ အျခားတစ္ေနရာသို႔ ပုိ႔ပါ။ Text မပါေသာ္လည္း format style သည္ ယင္းေနရာသို႔ ေရာက္သြားပါမည္။ Google Docs ထဲရွိ paint roller icon သည္ အလားတူအလုပ္မ်ဳိးကုိ လုပ္ပါသည္။


အခ်ဳိ႕ေသာ app မ်ားသည္ text format ကိုလက္ခံေသာ္လည္း အခ်ဳိ႕ ေနရာမ်ားကား လက္မခံပါ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ word processor ထဲမွ စာသားမ်ားကုိကူးယူ၍ အျခား app မ်ားထဲတြင္ paste လုပ္ပါက ျပႆနာတက္ ပါမည္။ Clipboard ေပၚေရာက္လာေသာ format ကုိ ဖယ္ရွားရန္ Notepad ကို ဖြင့္ပါ။ Ctrl+ V ၊ Ctrl +A ၊ Ctrl + C ၊ Alt + F4 တုိ႔ကို ႏွိပ္ပါ။ ထုိအခါတြင္ clipboard ေပၚ၌ plain text သာရွိပါေတာ့မယ္။ ယင္းစာသားတုိ႔ကို Text လက္ခံေသာ မည္သည့္ေနရာမဆုိတြင္ paste လုပ္ႏိုင္ပါၿပီ။


ေနာက္တစ္ခုစဥ္းစားရမည့္ကိစၥမွာ clipboard ကို ကိုယ္ႏွင့္မကြာ ေဆာင္သြားေရးျဖစ္သည္။ ကြန္ပ်ဴတာတစ္လံုး မကကိုလည္း သံုးသည္။ မၾကာခဏလည္း copy and paste လုပ္ေလ့ရွိသည္ဟုဆိုလွ်င္ clipboard အဆင့္ သင့္ရွိေနပါက အဆင္ေျပသည္။ ဤနည္းအားျဖင့္ ကြန္ပ်ဴတာ တစ္လံုးထဲတြင္သာမက ကြန္ပ်ဴတာတစ္လံုးမွ data မ်ားကုိ အျခားကြန္ ပ်ဴတာတစ္လံုးခိုးကူးယူေရးကိစၥသည္ မ်ားစြာလြယ္ကူသြားပါမည္။ ယင္းကိစၥအတြက္ အသံုးျပဳႏုိင္သည္မွာ Ditto app ျဖစ္သည္။ www.ditto.cp.sourceforge.net မွေန Download ဆဲြခ်ႏုိင္သည္။ ယင္းကုိ ဦးစြာ install လုပ္ပါ။ ၿပီးလွ်င္ notification area သုိ႔ဝင္ၿပီး ditto icon တြင္ ကလစ္ခ်ပါ။ ယင္းေနာက္ ညာကလစ္ေထာက္ၿပီး ေပၚလာေသာအကြက္ထဲမွ list of Clipboard item သို႔ဝင္ၿပီး Import/Export ကုိေရြးပါ။ ၿပီးလွ်င္ Export clip ကုိ ေရြးပါ။ ဖုိင္မ်ားကိုအြန္လုိင္းသုိေလွာင္မႈျဖစ္ေသာ OneDrive ၊ Dropbox ၊ Google Drive တစ္ခုခုသုိ႔ တင္ပါ။ အင္တာနက္လုိအပ္ၿပီး အခ်ိန္ကုန္ ေငြကုန္ခံႏုိင္ရန္လည္း လုိပါသည္။


ယင္းေနာက္ မိမိဖိုင္ေရႊ႕ယူမည့္ အျခားကြန္ပ်ဴတာတစ္လံုးကို ဖြင့္ပါ။ Ditto ကုိသံုးၿပီး Import clip စြမ္းေဆာင္ ခ်က္ျဖင့္ ဖုိင္မ်ားေခၚတင္ပါ။ ဤကိစၥအတြက္လည္း အင္တာနက္ခ်ိတ္ဆက္မႈလုိပါသည္။ အခ်ိန္ကုန္ ေငြကုန္အျဖစ္မ်ဳိး ရွိပါမည္။ ဤသုိ႔ မလုပ္လိုပါက clipboard ထဲမွ data မ်ားကုိ မင္မုိရီစတစ္ထဲတြင္ သိမ္းရပါမည္။ ယင္းအတြက္ ditto portrable version လုိသည္။ Dittoကုိ download ဆြဲခ်ၿပီး Unzip လုပ္ပါ။ ၿပီးလွ်င္ ယင္း folder ကုိ မင္မိုရီစတစ္အတြင္းသို႔ ကူးထည့္ပါ။ Ditto folder ႀကိဳတင္ျပဳလုပ္ထားၿပီး ကူးထည့္ရန္ျဖစ္ပါသည္။ ထုိအခါတြင္ clipboard ကုိ မင္မိုရီစတစ္ထဲတြင္ save လုပ္ႏုိင္ပါၿပီ။ ယင္းမင္မုိရီ စတစ္ကိုသယ္ေဆာင္ၿပီး copy လုပ္ထားေသာ data မ်ားကို မည္သည့္ကြန္ပ်ဴတာသုိ႔မဆို paste လုပ္ႏိုင္ပါၿပီ။

NetGuide Journal (Every Wednesday)
https://www.facebook.com/officialnetguidejournal


<<<
ေအာက္ကေၾကာ္ျငာကိုတစ္ခ်က္ေလာက္ႏွိပ္ခဲ့ေပးေစခ်င္ပါတယ္ဗ်ာ။ ကၽြန္ေတာ့္ကိုတစ္ဖက္တစ္လမ္းကကူညီရာေရာက္ပါတယ္ဗ်ာ။
>>>
 
www.pyaephyo.com

0 comments:

Post a Comment