တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲ သိေကာင္းစရာမ်ားကို ဘာသာရပ္အလုိက္ Facebook တြင္ေလ့လာႏုိင္
တကၠသိုလ္စာေမးပြဲ ေျဖဆိုမယ့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေတြ အတြက္ ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ ပါေမာကၡေတြ ေရးသားပို႔ခ်ထားတဲ့့ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲ သိေကာင္းစရာမ်ားကို ဘာသာရပ္အလုိက္ Facebook မွာေလ့လာႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

ပို႔ခ်ခ်က္ေတြကို Ministry of Education Myanmar စာမ်က္ႏွာမွာ ၀င္ေရာက္ၾကည့္႐ႈႏုိင္ၿပီး Mobile Device ေတြနဲ႔ ဖတ္႐ႈႏိုင္ေအာင္ စာမ်က္ႏွာေတြကို ခ်ိန္ညႇိေပးထားပါတယ္။ ဘာသာရပ္အလိုက္ သက္ဆိုင္ရာ Link အသီးသီးမွ တစ္ဆင့္ ဝင္ေရာက္ ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါတယ္။

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနရဲ႕ ေအာက္ပါ Website Link မွာလည္း ဘာသာရပ္အားလုံးကို ၾကည့္႐ႈႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

http://www.moe.gov.mm/
ျမန္မာစာ
https://www.facebook.com/moe.gov.mm/posts/1215937028513358
.
အဂၤလိပ္
https://www.facebook.com/moe.gov.mm/posts/1217833054990422
.
သခၤ်ာ
https://www.facebook.com/moe.gov.mm/posts/1217865348320526
စိတ္ႀကိဳက္ျမန္မာစာ
https://www.facebook.com/moe.gov.mm/posts/1219641308142930
.
ဓာတုေဗဒ
https://www.facebook.com/moe.gov.mm/posts/1219667524806975
.
႐ူပေဗဒ
https://www.facebook.com/moe.gov.mm/posts/1220489058058155
.
ဇီဝေဗဒ
https://www.facebook.com/moe.gov.mm/posts/1221487597958301
.
သမိုင္း
(၉-၂-၂၀၁၇) ရက္တြင္ ထည့္သြင္းေပးသြားပါမည္။
.
ပထဝီဝင္
(၁၀-၂-၂၀၁၇) ရက္တြင္ ထည့္သြင္းေပးသြားပါမည္။
.
ေဘာဂေဗဒ
(၁၁-၂-၂၀၁၇) ရက္တြင္ ထည့္သြင္းေပးသြားပါမည္။သီဟထိုက္
www.thihahtike.net

0 comments:

Post a Comment