ေဆြသဟာ Mobile(ေျမာက္ဒဂုံ)မွာ SIM Cardမ်ားမွတ္ပံုတင္ႏုိင္ျပီ
ေဆြသဟာ Mobile(ေျမာက္ဒဂုံ)မွာ  ဆင္းမ္ကတ္ေတြမွတ္ပံုတင္ႏိုင္တယ္လို႔သိရပါတယ္။လူၾကီးမင္းတို႔အေနျဖင့္ မိမိဘာသာ SIM Card မွတ္ပံုတင္ႏုိင္ရန္               တြင္သြားေရာက္ေလ႔လာႏိုင္ တင္ႏုိင္ျပီး
အခက္အခဲရွိသူမ်ားအေနျဖင့္ Operator နံပါတ္မ်ားျဖစ္သည့္ MPT-106 , Telenor-979 ,Oordeoo-234 တို႔ကို ဆက္သြယ္စံုစမ္းႏိုင္ျပီး ကိုယ္တိုင္တင္ရန္အခက္အခဲရွိသူမ်ားအေနျဖင့္
ေဆြသဟာ Mobile ေျမာက္ဒဂုံ တြင္ကိုယ္တိုင္မွတ္ပံုတင္ႏုိင္ေၾကာင္းသိရွိရပါတယ္။

Ref;ေဆြသဟာ Mobile(ေျမာက္ဒဂုံ)

0 comments:

Post a Comment