♪ “သုံးစဲြသူမ်ားရဲ႕မ်က္ႏွာကိုၾကည့္မယ့္ထိပ္တန္းဖုန္းမ်ား” ♫

Image may contain: 1 person, text

နည္းပညာ၊လူေနမႈအဆင့္အတန္း၊ေငြေၾကးတန္ဖုိး၊သယ္ယူပို႔ေဆာင္သြားလာေရးႏွင့္အျခားေသာကိစၥ မ်ားတြင္ေခတ္နဲ႔အညီတုိးတက္လာခဲ့သလို၊စုံစမ္း ေထာက္လွမ္းျခင္း၊ ေႏွာင့္ယွက္တိုက္ခိုက္ဖ်က္ဆီးျခင္း မ်ားလည္းပိုမိုတိုးပြား လာခဲ့ ပါသည္။အၾကမ္းဖက္မႈလုပ္ရပ္မ်ားႏွင့္ဒုစ႐ိုက္မႈမ်ားပိုမိုျဖစ္ပြား လာျခင္းေၾကာင့္တားဆီးကာကြယ္ျခင္းႏွင့္လုံၿခံဳေရးက႑တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္သည့္အပိုင္းတြင္လည္းပိုမိုဂ႐ုစိုက္လာၾကရပါသည္။မေကာင္းမႈ က်ဴးလြန္သူမ်ားသည္ေခတ္မီနည္းပညာစနစ္မ်ားကိုအသုံးခ်သလုိ၊ဒုစ႐ိုက္မႈ မ်ားမျဖစ္ေအာင္တားဆီးကာကြယ္သူမ်ား၊လုံၿခံဳေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုတာ၀န္ယူထားသူမ်ားသည္ လည္းေခတ္မီနည္းပညာစနစ္မ်ား၏အေထာက္အပံ့ကို ရယူၾကရပါသည္။ေခတ္မီနည္းပညာပစၥည္း မ်ားထဲတြင္ေရွးေဟာင္းအေဆာက္အအုံအေမြအႏွစ္မ်ားကိုထိခိုက္ေစႏိုင္ေသာ၊လူမ်ားစြာအတြက္ေဘးအႏၲရာယ္ ျဖစ္ေစႏိုင္ေသာပစၥည္းတစ္မ်ဳိးကေတာ့ေမာင္းသူမဲ့ေလယာဥ္မ်ားျဖစ္ပါသည္။

ေမာင္းသူမဲ့ေလယာဥ္မ်ားမွ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေသာဆိုးက်ဳိးကိုႏိုင္ငံအသီးသီးမွ တာ၀န္ရိွသူမ်ားသည္နည္းအမ်ဳိး မ်ဳိးျဖင့္ကာကြယ္တားဆီးေနၾကပါသည္။ မပ်ံသန္းရနယ္ေျမမ်ားသတ္မွတ္ျခင္း၊ေျမျပင္မွပစ္ခ်တားဆီးျခင္း၊သိမ္းငွက္ မ်ားျဖင့္တားဆီးဖ်က္ဆီးျခင္း၊အေ၀းထိန္းကြန္ရက္လိႈင္းကိုၾကားျဖတ္တားဆီး ေႏွာင့္ယွက္ျခင္းႏွင့္အျခားေသာနည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ကာကြယ္တားဆီးေနၾကပါသည္။အျခားတစ္ဖက္ မွာေတာ့လူလိုက္ပါႏိုင္ေသာDrone မ်ားကိုတီထြင္ ေနၾကၿပီး၊ ေ၀ဟင္သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးက႑တြင္ သုံးစြဲရန္စဥ္းစားေနၾကပါ သည္။အလုိအေလ်ာက္ေမာင္းႏွင္မႈစနစ္၊ေမာင္းသူမဲ့စနစ္မ်ားသည္ လူအမ်ားစုနဲ႔နီးစပ္မႈမရိွေသးပါဘူး။လူတိုင္းရဲ႕ေန႔စဥ္ဘ၀တြင္အသုံးမ်ားေနသည့္ နည္းပညာပစၥည္းျဖစ္ေသာစမတ္ဖုန္းမ်ားမွာကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္ဆိုင္ရာလုံၿခံဳမႈအပိုင္းကို ပို၍ၿခိမ္းေျခာက္ႏိုင္ပါသည္။

စမတ္ဖုန္းထုတ္လုပ္ေသာကုမၸဏီ မ်ားသည္သူတို႔၏ဟန္းဆက္မ်ားတြင္ လုံၿခံဳေရး စနစ္ အသုံးျပဳႏိုင္မႈကိုအဆင့္ဆင့္စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ေပးခဲ့ၾကပါ သည္။Pin code,Passwordတို႔မွသည္လက္ေဗြရာစနစ္အသုံးျပဳႏိုင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့ၾကပါသည္။အေစာပိုင္းကာလမ်ားတြင္လက္ေဗြရာစနစ္မွာ နာမည္ႀကီးဖုန္းမ်ားတြင္သာသုံးစြဲႏိုင္ပါေသးသည္။အခုအခါတန္ဖိုးသင့္ဖုန္းမ်ားတြင္ပင္လက္ေဗြရာစနစ္ကိုအသုံးျပဳႏိုင္ၿပီျဖစ္ပါသည္။လက္ေဗြရာစနစ္ဖတ္႐ႈ ႏိုင္ေစရန္အာ႐ုံခံဆင္ဆာစနစ္ကိုဖုန္း၏အေရွ႕ဘက္ေအာက္နားတြင္ပုံစံ အမ်ဳိးမ်ဳိး ျဖင့္တပ္ဆင္ေပးထားသလုိ၊အခ်ဳိ႕ ဖုန္းမ်ားတြင္ေတာ့ေနာက္ ေက်ာဘက္ မွာပါရိွပါသည္။တီထြင္သူမ်ားသည္လူ႕ခႏၶာကိုယ္အစိတ္အပိုင္း မ်ားအားလုံၿခံဳေရးစနစ္အျဖစ္ထားရိွရန္ႀကံစည္ထားၾကရာလက္ေဗြရာစနစ္မွာပင္ရပ္တန္႔မေနဘဲမ်က္၀န္းဖတ္ဆင္ဆာစနစ္ကိုလည္းတီထြင္ခဲ့ၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္အဆိုပါစနစ္မွာဟန္းဆက္တိုင္းတြင္အသုံးမျပဳႏိုင္ေသးပါဘူး။အခ်ဳိ႕ နာမည္ႀကီးတံဆိပ္မ်ား၏တန္ဖုိးႀကီးဖုန္းမ်ားတြင္လည္းထုိစနစ္မပါရိွပါဘူး။ မၾကာမီကာလတြင္မ်က္၀န္းမွသည္မ်က္ႏွာသိမွတ္မႈစနစ္ကိုအသုံးျပဳလာ ႏိုင္ၾကေတာ့မွာျဖစ္ပါသည္။Apple ႏွင့္Samsung တို႔သည္မၾကာမီတြင္ မိတ္ဆက္ေတာ့မည့္၄င္းတို႔၏ေနာက္ ဆုံးေပၚဖုန္းမ်ားတြင္အဆိုပါစနစ္ကို ထည့္သြင္းေပးမွာျဖစ္ေၾကာင္းသတင္းမ်ားထြက္ေပၚေနၾကပါသည္။ iPhone အသစ္၊Samsung ဖုန္းအသစ္တို႔နဲ႔ပတ္သက္၍အတည္မျပဳႏိုင္ေသာ၊မခန္႔မွန္း ႏိုင္ေသာ သတင္းမ်ားသည္ဖုန္းအသစ္မထြက္ခင္အခ်ိန္အထိမၾကာခဏ ဆိုသလိုထြက္ေပၚေနၾကပါသည္။iPhone အသစ္တြင္iPhone မပါရိွဘူးဟူသည့္ သတင္းေၾကာင့္လည္းမ်က္ႏွာသိမွတ္မႈ၊ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာမွတ္သားမႈစနစ္ပါရိွမည္ဟုမွတ္ခ်က္ျပဳေနၾကပါသည္။ထို႔အျပင္အစၥေရးႏိုင္ငံမွsoftware ပိုင္းဆိုင္ရာ စြန္႔ဦး တီထြင္လုပ္ငန္းတစ္ခုရဲ႕မ်က္ႏွာသိမွတ္မႈနည္းပညာကိုApple မွေဒၚလာ မီလီယံခ်ီေပး၍၀ယ္ယူသြားသည္ 
ူေသာသတင္းေၾကာင့္လည္း iPhone 8 တြင္အဆိုပါနည္းပညာပါ၀င္လာႏိုင္သည္ဟုနည္းပညာ အသိုင္းအ၀န္းမွခန္႔မွန္းၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္။

နည္းပညာေဆာင္းပါးမ်ားေရးသားသည့္Benjamin Kerry & Gavin ကေတာ့ မ်က္ႏွာမ်ားခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာမွတ္သားေသာနည္းပညာသည္လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ မ်ားစြာကတည္းကေခတ္စားေနသည့္အရာျဖစ္ေၾကာင္းမွတ္ခ်က္ျပဳပါသည္။ လုံၿခံဳေရးစနစ္အဆင့္ဆင့္ထားေသာေနရာမ်ားတြင္လက္ေဗြရာစနစ္၊ သက္ေသခံကတ္ျပားအတည္ျပဳစနစ္၊စာသား (သုိ႔) ဂဏန္း႐ိုက္၍အတည္ျပဳမႈစနစ္၊ မ်က္ႏွာ ႏွင့္အသံစစ္ေဆးအတည္ျပဳမႈစနစ္မ်ားကိုအသုံးျပဳၾကပါသည္။ အခုအခါဖုန္းမ်ားတြင္ခႏၶာေဗဒဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားကိုလြယ္လင့္ တကူသုံးႏိုင္ဖုိ႔အတြက္သာစမ္းသပ္လုပ္ေဆာင္ေနၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္။မ်က္ႏွာသိမွတ္မႈစနစ္သည္အတည္ျပဳခ်ိန္ျမန္ဆန္မွသာအသုံးျပဳသူမ်ားအတြက္အဆင္ေျပမွာျဖစ္ပါ သည္။သုိ႔မဟုတ္ပါကဖုန္းအသုံးျပဳရန္အေရးေပၚလိုအပ္ေနခ်ိန္ တြင္မ်က္ႏွာခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာေနပါကအခက္အခဲႀကံဳရႏိုင္ပါသည္။အသုံးျပဳသူမ်ားအတြက္လက္ရိွတြင္ရင္းႏွီးကြၽမ္း၀င္ေနၿပီျဖစ္ေသာ လက္ေဗြရာစနစ္သည္ အခ်ိန္စကၠန္႔ပိုင္းျဖင့္ပင္ဖုန္းကိုဖြင့္လွစ္အသုံးျပဳႏိုင္ပါသည္။မ်က္ႏွာသိမွတ္မႈ စနစ္သည္အစပိုင္းတြင္ ေ၀ဖန္ခံရေသာ္လည္းေခတ္မီစြာသုံးႏိုင္ပါက၊ လက္ေဗြရာ စနစ္ကဲ့သုိ႔ပင္ေကာင္းမြန္ပါကသုံးစြဲသူမ်ားအေနျဖင့္လက္ေဗြရာ ႏွင့္မ်က္၀န္းဆင္ဆာစနစ္တို႔ကိုဖယ္ခြာ၍မ်က္ႏွာသိမွတ္မႈစနစ္ကိုေရြးခ်ယ္ လာၾကပါမည္။စမတ္ဖုန္းမ်ားရဲ႕လုံၿခံဳေရးစနစ္ေကာင္းမြန္လာသည္ဟုထင္ျမင္ရေသာ္လည္းအားနည္းခ်က္မ်ားရိွစၿမဲျဖစ္ပါသည္။လုံၿခံဳေရးတံတိုင္း ေကာင္းမြန္ပါသည္ဟူေသာiPhone သည္ပင္FBI ေၾကာင့္ကာကြယ္ေရးစနစ္ က်ဳိးေပါက္ခဲ့ရ သလို၊လက္ေဗြရာစနစ္ျဖင့္ေခတ္မီစြာဖုန္းသုံးျခင္းတြင္လည္း လုံၿခံဳေရးစနစ္ကိုအလြယ္တကူေက်ာ္ လႊားႏိုင္ပါသည္။

မႈခင္းပုိင္းဆိုင္ရာအေျခအေနတြင္လက္ေဗြရာရယူထားမႈရိွျခင္းႏွင့္ေန႔စဥ္ ထိေတြ႕ကိုင္တြယ္ေနေသာအရာမ်ားတြင္လက္ေဗြရာရယူႏိုင္ျခင္း (လက္ေဗြ ရာ ထင္က်န္ေစမည့္ဖန္ခြက္ကဲ့သုိ႔ေသာအရာ၀တၳဳမ်ားကိုကုိင္တြယ္ ႐ုံျဖင့္ အျခားသူမ်ားမွလက္ေဗြရာကိုေထာက္ လွမ္းႏိုင္ၿပီျဖစ္ပါသည္။) တို႔ေၾကာင့္ လုံၿခံဳေရးစနစ္က်ဳိးေပါက္ရန္မွာလြယ္ကူပါသည္။လက္ေဗြအသုံးျပဳမႈ ကို႐ုံးတက္၊႐ုံးဆင္းအတြက္လည္းအသုံးျပဳမႈရိွရာထုိေနရာမွေန၍လည္း လက္ေဗြရာမ်ား စြာေပါက္ၾကားႏိုင္ပါေသးသည္။လက္ၫိႈးမ်ား၊လက္၀ါးမ်ားကိုထင္သာျမင္သာရိွ ေစေသာဓာတ္ပုံမ်ားမွတစ္ဆင့္လည္းလက္ေဗြရာကိုတေစ့တေစာင္းေလ့လာသိရိွႏိုင္ပါေသးသည္။သက္ဆိုင္ရာအာဏာပိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္မွတ္တမ္းတင္ထားေသာ၊အသိအမွတ္ျပဳထားေသာႏိုင္ငံသူ၊ႏိုင္ငံ သားမ်ား၏လက္ေဗြရာအခ်က္အလက္မ်ားေဖာက္ထြင္းခံရပါကဆက္စပ္ပတ္သက္ေနေသာလုံၿခံဳေရးဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားထိခိုက္ႏိုင္ပါသည္။“လုံၿခံဳေရးစနစ္ပိုင္း အတြက္ ခႏၶာေဗဒသုံးစြဲမႈကိုမ်ားစြာေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း၊ ျပည့္စုံေသာလုံၿခံဳေရး စနစ္ ဆိုတာမရိွပါဘူး”ဟုMichigan State University မွကြန္ပ်ဴတာ သိပၸံ ဆိုင္ရာပါေမာကၡျဖစ္သူAnil Jain ကမွတ္ခ်က္ျပဳပါသည္။လက္ေဗြရာကို နည္းပညာ စနစ္မ်ားျဖင့္ဖတ္႐ႈေလ့လာၿပီး၊အထူးျပဳလုပ္ထားေသာမင္ တစ္မ်ဳိးျဖင့္လူ႕အေရျပားအတုကို ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။ထိုသို႔ေသာနည္းလမ္း မ်ားျဖင့္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၊တရားခံေျပးမ်ား၊ေသဆုံးသူမ်ားရဲ႕ ဖုန္းမ်ားကိုဖြင့္လွစ္စစ္ေဆးႏိုင္ၾကပါသည္။

ကနဦးအစတြင္လက္အေရျပားကြာျခင္း၊လက္ေခ်ာင္းစိုစြတ္ေခြၽးထြက္ျခင္းတို႔သည္လက္ေဗြရာစနစ္အသုံးျပဳမႈအတြက္အခက္အခဲျဖစ္ခဲ့ၿပီး၊မ်က္၀န္းဆင္ဆာဖတ္စနစ္သုံးစြဲမႈတြင္လည္းေနကာမ်က္မွန္ တပ္ထားျခင္းႏွင့္မ်က္၀န္းကို ဖုံးကြယ္ထားသည့္အခ်ဳိ႕ေသာအေျခအေနမ်ားမွာအတားအဆီးျဖစ္ေစပါသည္။တိုက္႐ိုက္ေနေရာင္ျခည္က်ေရာက္ေနသည့္အေျခအေနတြင္လည္းမ်က္၀န္း ဆင္ဆာဖတ္စနစ္ကိုအသုံးျပဳရာတြင္အခက္အခဲရိွႏိုင္ပါသည္။မ်က္ႏွာသိမွတ္မႈစနစ္တြင္လည္းမ်က္မွန္ မ်ားသည္ၾကားခံပစၥည္းျဖစ္ေနႏိုင္ပါေသးသည္။ မ်က္ႏွာႏွင့္မ်က္၀န္းတို႔ကိုဆင္ဆာဖတ္မည္ဆိုပါကဦးထုပ္၊မ်က္မွန္ (မေမွ်ာ္မွန္း ႏိုင္ေသာအေနအထားေၾကာင့္ႏွာေခါင္း၊မ်က္ခုံး၊ႏႈတ္ခမ္းေအာက္ဘက္၊မ်က္ခုံးႏွစ္ခုၾကားႏွင့္ႏွာတံအထက္တို႕တြင္အေပါက္ေဖာက္အလွဆင္ထားျခင္း၊မ်က္ကပ္မွန္ အေရာင္ဆန္းမ်ားတပ္ဆင္ျခင္း)တို႔သည္မ်က္ႏွာႏွင့္မ်က္၀န္းဖတ္ ဆင္ဆာ စနစ္တို႔၏သိမွတ္အတည္ျပဳမႈ အပိုင္းကို႐ႈပ္ေထြးေစႏိုင္ပါသည္။ အသုံးျပဳသူမ်ားအေနျဖင့္လည္းအဆိုပါအသုံးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား၊တန္ဆာ ဆင္ပစၥည္းမ်ားကိုဆင္ဆာစနစ္အကဲျဖတ္စဥ္တြင္ျဖဳတ္၊တပ္ျပဳလုပ္ရျခင္းျဖင့္အလုပ္မ်ားႏိုင္ပါသည္။မိတ္ကပ္ႏွင့္အေရျပားအတုတို႔ေပါင္းစပ္၍မ်က္ႏွာ သြင္ျပင္ဆင္တူေအာင္ ျပဳလုပ္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္မ်က္ႏွာသိမွတ္မႈစနစ္သည္ လည္းအခ်က္အလက္ကာကြယ္ႏိုင္မႈအပိုင္းတြင္လိုအပ္ခ်က္ရိွပါသည္။မ်က္ႏွာပုံပန္းသြင္ျပင္ဆင္တူေသာအျမြာမ်ားအတြက္လည္းခြဲျခမ္းမွတ္သားမႈစနစ္ ထိေရာက္ရန္လိုအပ္ပါသည္။

ကမၻာ႔ထိပ္တန္းဘဏ္တစ္ခုျဖစ္ေသာHSBC သည္အသံလုံၿခံဳေရးစနစ္ကို အသုံးျပဳ ပါသည္။ဘဏ္ရဲ႕သုံးစြဲသူမ်ားအေနနဲ႔စမတ္ဖုန္းမွတစ္ဆင့္ဘဏ္မွ ေမးခြန္းမ်ားကိုေျဖႏိုင္ၿပီး၊ေျဖဆုိႏိုင္ပါက mobile banking ကိုသုံးစြဲလုိ႔ရမွာျဖစ္ ပါသည္။Apple တြင္လည္းအသံပိုင္းစနစ္နဲ႔ပတ္သက္၍ SiriရိွရာiPhone အသစ္ တြင္လုပ္ငန္းပိုင္းဆိုင္ရာကိစၥမ်ားအတြက္ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာအသံပိုင္းဆိုင္ရာလုံၿခံဳေရးစနစ္ကို အသုံးျပဳႏိုင္ပါလိမ့္မည္။iPhone အသစ္တြင္ ျမင္ကြင္းပိုင္း စြမ္းရည္အတြက္AR နည္းပညာလည္းပါ၀င္လာႏိုင္ပါသည္။Pokemon Go ကဲ့သုိ႔ေသာဂိမ္းမ်ားေခတ္စားခဲ့ျခင္းေၾကာင့္Apple မွဂိမ္းပရိသတ္မ်ားအတြက္ ဖန္တီးမႈ အသစ္မ်ားလုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ပါသည္။Samsung ရဲ႕ဖုန္းအသစ္တြင္ ပါ၀င္လာမည္ဟုသတင္းထြက္ေပၚေနေသာမ်က္ႏွာခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာႏိုင္သည့္ နည္းပညာမွာလည္းေငြေပးေခ်
သုံးစြဲရာတြင္အသုံး ျပဳႏိုင္မွာျဖစ္ပါသည္။Apple ႏွင့္Samsung တုိ႔တြင္ထည့္သြင္းေပးေသာနည္း ပညာအသစ္မ်ားသည္ အျခားေသာထိပ္တန္းဖုန္းအသစ္မ်ားတြင္လည္းပါ၀င္လာႏိုင္ပါသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းတုိး

Mobile Guide Journal (Every Monday)
https://www.facebook.com/officialmobileguidejournal
<<<
ေအာက္ကေၾကာ္ျငာကိုတစ္ခ်က္ေလာက္ႏွိပ္ခဲ့ေပးေစခ်င္ပါတယ္ဗ်ာ။ ကၽြန္ေတာ့္ကိုတစ္ဖက္တစ္လမ္းကကူညီရာေရာက္ပါတယ္ဗ်ာ။
>>> 
 
 
 
www.pyaephyo.com

0 comments:

Post a Comment