♪ “PC Crash ေဘးကင္းေ၀းေအာင္” ♫

No automatic alt text available.

ကြန္ပ်ဴတာခ်င္းတူလွ်င္Windows OS သံုးေသာPC ေတြကပို၍အပ်က္မ်ား သည္က အဘယ္ေၾကာင့္နည္း။ယင္းႏွင့္တြဲ၍အသံုးျပဳေသာThird Party Software မ်ားျပားျခင္း၊လာေရာက္ခ်ိတ္ဆက္ေသာdevice ႏွင့္devicedriver မ်ားျပားျခင္းmalware ၀င္ေရာက္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။လက္ရွိသံုးေနေသာ Software တစ္ခုသည္PC Crash ျဖစ္သည့္အခါမည္သို႔မွ်တုံ႕ျပန္မႈမျပဳေတာ့ ျခင္း သို႔မဟုတ္သတိေပးခ်က္တစ္စံုတစ္ရာတက္မလာဘဲShutdown က်သြား ျခင္းတို႔ျဖစ္လာႏိုင္သည္။PC crash ျဖစ္ျခင္းသည္စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ဖို႔ ေကာင္း႐ံုသာမကစိတ္ပူစရာလည္းေကာင္းသည္။မိမိလုပ္လက္စအလုပ္တစ္ခုသည္PC Crash ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္သိမ္းခြင့္မရလိုက္ဘဲဆံုး႐ႈံးသြားႏိုင္သည္။ back up ပံုမွန္လုပ္သည့္အက်င့္မရွိလွ်င္အျခားတန္ဖိုးရွိdata မ်ားလည္းဆံုး႐ႈံး ႏိုင္သည္။

တစ္ႀကိမ္တည္းႏွင့္ကြန္ပ်ဴတာအလုပ္မလုပ္ျဖစ္သြားေသာCrash မ်ဳိးတြင္ ႀကိဳတင္ သတိေပးလကၡဏာမရွိပါ။သို႔ေသာ္ကြန္ပ်ဴတာတစ္လံုးသည္Crash ျဖစ္လိုက္ ျပန္ေကာင္းလိုက္မၾကာခဏျဖစ္ေနၿပီဆိုလွ်င္ယင္းတြင္ျပဳျပင္၍ ရႏိုင္ေသာ ျပႆနာတစ္ခုခုရွိေနႏိုင္သည္။ယင္းျပႆနာကို ျပဳျပင္သင့္ပါ သည္။ကံေကာင္းသည္မွာယေန႔ေခတ္Windows ကြန္ပ်ဴတာမ်ားတြင္ အဘယ္ေၾကာင့္crash ျဖစ္ရသည္ကိုဆန္းစစ္ေပးႏိုင္ေသာtrouble shooting process ရွိေနျခင္းျဖစ္သည္။အဘယ္ေၾကာင့္crash ျဖစ္ရသည္ဆိုသည့္ အေၾကာင္း အရင္းကိုရွာေဖြႏိုင္မည္။ယင္းအေၾကာင္းအရင္းကိုလည္း ျပဳျပင္၍ ရႏိုင္သည္ဟုဆိုလွ်င္ ျပဳျပင္ရပါမည္။Software Crash ျဖစ္ေစေသာ အေၾကာင္း အေတာ္မ်ားမ်ားကိုျပဳျပင္ေပးျခင္းအားျဖင့္ကြန္ပ်ဴတာကို ပံုမွန္ျပန္ျဖစ္ေစပါသည္။ျပဳျပင္႐ံုသက္သက္သာမကဘဲပံုမွန္ထိန္းသိမ္းမႈျပဳလုပ္ေပးျခင္းအားျဖင့္ေနာင္တြင္crash မျဖစ္ေအာင္ပါကာကြယ္ႏိုင္ပါသည္။

ကြန္ပ်ဴတာcrash စျဖစ္ၿပီဆိုလွ်င္ပထမဆံုးသတိထားရမည့္အခ်က္မွာမၾကာ ေသးမီက ကြန္ပ်ဴတာတြင္software အသစ္တစ္ခုခုသို႔မဟုတ္hardware တစ္ခုခုထည့္သြင္းခဲ့သလားဆိုသည့္အခ်က္ျဖစ္သည္။Software သို႔မဟုတ္ hardware အသစ္တစ္ခုခုထည့္သြင္းမည့္အခ်ိန္ႏွင့္ကြန္ပ်ဴတာcrash ျဖစ္သည့္ အခ်ိန္တို႔တိုက္ဆိုင္ေနသည္ဆိုပါကယင္းsoftware သို႔မဟုတ္hardware သည္ ျပႆနာျဖစ္ရသည့္အေၾကာင္းအရင္းျဖစ္ႏိုင္သည္။အကယ္၍hardware ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟုသံသယရွိလွ်င္ယင္းhardwareသည္ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္မိမိရရ ခ်ိတ္ဆက္ ႏိုင္ျခင္းရွိမရွိစစ္ေဆးရမည့္ အျပင္ယင္းhardware အတြက္ ေနာက္ဆံုးထုတ္driverတင္ထားျခင္းရွိမရွိကိုလည္းစစ္ေဆးရပါမည္။Software ေၾကာင့္ဟုသံသယရွိလွ်င္ယင္းေနရာသည္မိမိ၏Windows OS version ႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိမရွိစစ္ေဆးရမည့္ အျပင္update ရယူထည့္သြင္းပါကအဆင္ေျပ ႏိုင္၊ မေျပႏိုင္ကိုပါစစ္ေဆးရပါမည္။ထိုသို႔စစ္ေဆးျပဳျပင္ေပးပါလ်က္ ကြန္ပ်ဴတာ သည္crash ျဖစ္ၿမဲျဖစ္ေနေသးသည္ဟုဆိုလွ်င္Software ျဖစ္က uninstall လုပ္ရပါမည္။Hardware ျဖစ္လွ်င္စက္ထဲမွျပန္၍ ျဖဳတ္ပစ္ရပါမည္။ Hardware ကို ျပန္ျဖဳတ္မည္ဆိုလွ်င္ကြန္ပ်ဴ တာကိုလံုးလံုးလ်ားလ်ားပါ၀ါ ပိတ္ၿပီးမွသတိထား၍ ျဖဳတ္ရပါမည္။Software ကိုUninstall လုပ္မည္ဆိုပါက Start searchbarတြင္uninstall ကိုထည့္႐ိုက္ပါ။ေပၚလာေသာအကြက္ထဲမွ Change or remove software ကိုေရြးပါ။မိမိျဖဳတ္လိုေသာSoftware ကိုေရြးၿပီး uninstall တြင္ကလစ္ႏွိပ္ပါ။Uninstall လုပ္ငန္းစဥ္ၿပီးသြားလွ်င္ ကြန္ပ်ဴတာကိုrestart ခ်ပါ။ဤသို႔ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္တြင္crash မျဖစ္ေတာ့ဟု ဆိုပါကတရားခံအစစ္ကိုရွာ၍ေတြ႕ သြားၿပီျဖစ္ပါသည္။

ကြန္ပ်ဴတာသည္ေနာင္တြင္မည္မွ်အထိ စိတ္ခ်၍ရမည္ကို Reliability Monitor ကိုသံုး၍စစ္ေဆးႏိုင္ပါသည္။ ယင္း monitor သည္Windows Vista မွအစျပဳ၍ ေနာက္ပိုင္းWindows Versionမ်ားတြင္ပါ၀င္လာေသာ္လည္း သတိျပဳမိသူ နည္းပါသည္။PCတြင္ႀကံဳေတြ႕သမွ်ေသာ ျပႆနာမ်ားကိုreliability monitor utility ကရွင္းလင္းေသာ႐ုပ္ပံုမ်ားျဖင့္ ျပသေပးႏိုင္သည္။ယင္းကိုေခၚတင္မည္ ဆိုလွ်င္ဦးစြာstart menu ကိုေခၚတင္ရပါမည္။ယင္းေနာက္တြင္ေပၚလာေသာ အကြက္ထဲ၌Reliability စာသားကိုထည့္႐ိုက္ေပးရပါမည္။ ယင္းေနာက္ အဆင့္ တြင္ view reliability history ကိုေရြးရပါမည္။Reliabity monitor ကမွတ္တမ္း တင္ထားေသာ ျပႆနာတို႔ကိုrediconျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း အ၀ါေရာင္ exclamation mark ျဖင့္လည္းေကာင္းေတြ႕ျမင္ရပါမည္။အေရာင္ျဖင့္ ျပထား ေသာicon တစ္ခုစီကယင္းျပႆနာအားရွင္းလင္းေသာဂရပ္ပံုျဖင့္ ျပေပးႏိုင္ ေၾကာင္းရည္ညႊန္းပါသည္။ကြန္ပ်ဴတာcrash မျဖစ္မီအခ်ိန္ႏွင့္အနီးဆံုးတြင္ ကပ္၍ ျဖစ္ပြားေသာerror သည္crash ျဖစ္ေစေသာလက္သည္ျဖစ္ေကာင္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။error iconတစ္ခုခုေပၚတြင္ကလစ္ေထာက္၍မည္သို႔ေသာ ျပႆနာမ်ဳိးျဖစ္သည္ကိုပိုမိုျပည့္စံုစြာရွာေဖြၾကည့္႐ႈႏိုင္ သည္။ အကယ္၍ application တစ္ခုသည္ ျပႆနာျဖစ္ေစေသာလက္သည္ဟုဆိုပါကaction column သို႔သြားၿပီးcheek for a solution ကိုေရြးရပါမည္။ယင္းက ျပဳျပင္ႏိုင္ မည့္နည္းလမ္းရွာေဖြေပးရန္Windows အားခုိင္းေစပါလိမ့္မည္။

Windows ထဲမွာလည္းအသင့္ထည့္သြင္းေပးလိုက္ေသာTrouble shooting tool မ်ားပါ၀င္သည္။ယင္းtool မ်ားကိုသံုး၍ ျပႆနာျဖစ္ရသည့္အေၾကာင္း အရင္း ကိုရွာေဖြၿပီးျပဳျပင္ႏိုင္သည္။ဤသို႔ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္start menu တြင္ကလစ္ႏွိပ္ၿပီးေပၚလာေသာကြက္လပ္တြင္Trouble shootingဟု႐ိုက္ထည့္ ရပါမည္။ၿပီးလွ်င္enter ေခါက္ရပါမည္။ထပ္ေပၚလာေသာအကြက္မွHardware and sound တြင္ကလစ္ႏွိပ္ရပါမည္။ယင္းေနာက္အဆင့္တြင္Blue screen ကိုေရြးရပါမည္။ထိုအခါတြင္နာမည္ဆိုးျဖင့္ေက်ာ္ၾကားေသာBlue screen of Death ကို ျဖစ္ေပၚေစသည့္အေၾကာင္းအရင္းကိုရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ေပးမည့္tool မ်ားရွိရာသို႔ေခၚေဆာင္သြားပါမည္။PC Crash ျဖစ္ရသည့္အေၾကာင္းမ်ားထဲ တြင္ ကြန္ပ်ဴတာထဲသို႔malware မ်ား၀င္ျခင္းႏွင့္virus မ်ား၀င္ျခင္းလည္းပါ၀င္ သည္။ထို႔ေၾကာင့္antivirus software သံုးၿပီးPC scan လုပ္ေပးရပါမည္။ ဤဘက္ေခတ္Windows OS ထဲတြင္virus မ်ားကိုရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ရွင္းလင္း ေပးႏိုင္ေသာWindows defender ကိုအသင့္ထည့္ေပးထားသည္။အခမဲ့ ရေသာAntivirus သံုးခ်င္လွ်င္Avastႏွင့္AVG တို႔ကိုသံုးႏိုင္သည္။Malwarebyte မွာ Antivirus ဟုဆိုေသာ္လည္းProversionမဟုတ္လွ်င္ကြန္ပ်ဴတာသံုးစြဲသူက ခိုင္းမွVirus စစ္ေပးေသာအားနည္းခ်က္ရွိပါသည္။

မည္သည့္နည္းလမ္းမ်ားကိုသံုးသံုးPC crash ျဖစ္ျခင္းကိုမေျဖရွင္းႏိုင္ဟု ဆိုပါကWindows ကိုတစ္ကျပန္စရမည့္အခ်ိန္ေရာက္ပါၿပီ။တစ္နည္းေျပာရ လွ်င္Windows reinstall ျပန္လုပ္ရမည့္အခ်ိန္ေရာက္ပါၿပီ။သို႔ေသာ္reinstall တြင္မိမိ၏document ဖိုင္မ်ားကိုမထိခိုက္ေစမည့္option ေပးပါသည္။ ယင္းကိစၥ အတြက္ဆိုလွ်င္Windows 8 ကအားသာခ်က္ရွိသည္။Refresh your PC ဟုဆိုလိုက္လွ်င္မိမိအလုပ္လုပ္ေသာဖိုင္မ်ားကိုထိန္းသိမ္းထားၿပီး Windows reinstall လုပ္ေပးပါမည္။Reset your PC ကိုေရြးမိလွ်င္မူ ကြန္ပ်ဴတာ တစ္ခုလံုးအေျပာင္ရွင္းပါလိမ့္မည္။Windows 10 တြင္ပါလာ ေသာReset your PC မွာတစ္မ်ဳိးထူးျခားသည္။Reset လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း မိမိအလုပ္လုပ္ေသာဖိုင္မ်ားက ို ထိန္းသိမ္းေပးထားပါသည္။ျပဳျပင္စရာ ရွိသည္ တို႔ကို ထိေရာက္ေအာင္ ျပဳျပင္ေပးၿပီးသည့္အခါကြန္ပ်ဴတာ သည္အသစ္ကဲ့သို႔ ပင္ ျပႆနာကင္းစြာအလုပ္လုပ္ေပးပါမည္။သို႔ေသာ္ေနာင္တြင္crash မျဖစ္ ေစရန္အတြက္Windows ကိုအၿမဲတမ္းup todateျဖစ္ေအာင္လုပ္ရပါမည္။ တရား၀င္windows 10 သံုးသူမ်ားအေနျဖင့္အြန္လိုင္းမွအၿမဲupdate လုပ္ေပး ေနျခင္းကိုသေဘာေပါက္ပါလိမ့္မည္။တရား၀င္Windows 10 သံုးသူမ်ားအေန ျဖင့္ start menu တြင္ကလစ္ႏွိပ္ၿပီးေပၚလာေသာအကြက္ထဲတြင္update ဟု႐ိုက္ထည့္ကာenter ေခါက္ရပါမည္။ၿပီးလွ်င္check for update ကို ထပ္ေရြးရပါမည္။ထို႔ျပင္antivirusတစ္မ်ဳိးမ်ဳိးတင္ထားၿပီးvirus signature ကိုအၿမဲupdate လုပ္ရပါမည္။ကြန္ပ်ဴတာကိုပံုမွန္ဗိုင္းရပ္စစ္ေဆးမႈျပဳသင့္ ပါသည္။

ဧဧသက္(ျဖိဳးဓနဒစ္ဂ်စ္တယ္ဓာတ္ပံု)

Mobile Guide Journal (Every Monday)
https://www.facebook.com/officialmobileguidejournal


<<<
ေအာက္ကေၾကာ္ျငာကိုတစ္ခ်က္ေလာက္ႏွိပ္ခဲ့ေပးေစခ်င္ပါတယ္ဗ်ာ။ ကၽြန္ေတာ့္ကိုတစ္ဖက္တစ္လမ္းကကူညီရာေရာက္ပါတယ္ဗ်ာ။
>>>
 


www.pyaephyo.com

0 comments:

Post a Comment