♪ “Android Keyboard ကို အဆင့္ျမႇင့္ပါ” ♫

Image may contain: text

စမတ္ဖုန္းတိုင္းတြင္ Android Keyboard တစ္ခုေတာ့ပါစၿမဲျဖစ္သည္။ ဖုန္းထုတ္လုပ္သည့္ ကုမၸဏီကိုလိုက္၍ Keyboard ေတြက ကြဲျပားျခားနား သည္။ ျမန္မာစာ Keyboard ေတြမွာလည္း ထိုနည္းႏွင္ႏွင္။ Frozen Keyboard ၊ Bagan Keyboard ၊ San Myanmar Keyboard စသည္ျဖင့္ အမ်ဳိးမ်ဳိးရွိသည္။ သံုးသူေတြက မိမိႏွင့္အဆင္ေျပမည္ ထင္သည့္ Keyboard ကို ေရြးသံုးၾကပါသည္။ ဖုန္းထဲမွာအသင့္ထည့္ေပး လိုက္သည့္ ျမန္မာစာ Keyboard ကို သံုးခ်င္မွသံုးသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဖုန္းထဲမွာ အသင့္ပါသည့္ Android Keyboard ကို စြဲစြဲၿမဲၿမဲသံုးရမည္ဟု မမွတ္ယူေစလိုပါ။ ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ ပိုမိုေကာင္းမြန္ သည့္ Android Keyboard တို႔ကို အဆင့္ျမႇင့္၍ သံုးၾကည့္ေစလိုပါသည္။ ယင္း Keyboard အမ်ားစုကို အခမဲ့ရႏိုင္ပါသည္။

<Swiftkey>

www.bit.ly/swiftkey 4.6 မွေန၍ download ဆြဲခ်ၿပီး အခမဲ့ အသံုးျပဳႏိုင္ ပါသည္။ ဤ Keyboard သည္ ၂၀၁၇ အတြက္ အေကာင္းဆံုး အဆင့္ တြင္ရွိေနသလို ၂၀၁၄ တုန္းကလည္း အေကာင္းဆံုး အခမဲ့ Android Keyboard ျဖစ္ခဲ့ဖူးပါသည္။ သူ႕ကို အနီးကပ္ဆံုးၿပိဳင္ႏိုင္သည့္ Gboard ရွိေသာ္လည္း Swiftkey က အေကာင္းဆံုးအဆင့္ကို ရရွိခဲ့ပါသည္။ Swift သည္ လံုးလံုးလ်ားလ်ားအခမဲ့ျဖစ္ၿပီး premium version မရွိပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ေလွ်ာ့ခ်ထားျခင္းမ်ဳိးမရွိပါ။ interface က ႐ိုးရွင္းၿပီး တတ္သိနားလည္လြယ္ပါသည္။

Swiftkey သည္ text input အတြက္ နည္းလမ္းသံုးမ်ဳိးကိုေရြးခ်ယ္ခြင့္ေပး ပါသည္။ ယင္းတို႔မွာ အသံထြက္ရြတ္ျပၿပီး စာ႐ိုက္ေစျခင္း၊ လက္ျဖင့္ ႐ိုက္သြင္းျခင္း၊ အကၡရာကီးမ်ားအား ဆက္တိုက္ထိေတြ႕ပြတ္ဆြဲၿပီး စာလံုးမ်ား႐ိုက္ျခင္း စသည့္ နည္း လမ္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။ အျခားေသာ Android Kyeboard မ်ားထက္ Swiftkey ကေခါင္းတစ္္လံုးသာရသည့္ အေၾကာင္းမွာ ယင္း၏ auto-correction လုပ္ႏိုင္ေသာ စြမ္းေဆာင္ရည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္႐ိုက္မည့္ စာလံုးကိုလည္း စာလံုးတစ္လံုးႏွစ္လံုး တည္းၿပီး႐ံုႏွင့္ မွန္းဆေပးႏိုင္သည္။

အကၡရာအခ်ဳိ႕ကို မွားယြင္း႐ိုက္ႏွိပ္ၿပီးသည့္တိုင္ စာ႐ိုက္သူက မည္သည့္ စာလံုး႐ိုက္လိုသည္ကို ဤ app က သိပါသည္။ လူတစ္ဦး၏ စာ႐ိုက္က်င့္ ကို အၿမဲေလ့လာမွတ္သားေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မၾကာခဏသံုးေလ့ရွိေသာ phrase မ်ား၊ email address မ်ားကို သိေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကီးတစ္လံုးႏွစ္လံုးႏွိပ္ၿပီးသည္ႏွင့္ မိမိ႐ိုက္လိုရာ စာသားအမွန္သို႔ ေရာက္ ေအာင္ ကူညီေပးပါသည္။ ဤ Kyeboard တြင္ အျခား Kyeboard မ်ား မလိုက္ႏိုင္ေသာ စိတ္ႀကိဳက္ေရြးခ်ယ္ဖန္တီးခြင့္မ်ား လည္း ရွိေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မိမိ၏လိုအပ္ခ်က္ အတိအက်ႏွင့္အညီ Keyboard ကို အထိုင္ခ်ႏိုင္သည္။

ေလာေလာဆယ္တြင္ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ေသာ ကီးအရြယ္အစားငါးမ်ဳိးရွိသည္။ ထို႔ျပင္ Theme အားလံုးကိုလည္း အခမဲ့ရယူ အသံုးျပဳႏိုင္သည္။ ထို႔ျပင္ အရြယ္ႀကီးမားေသာ စမတ္ဖုန္းမ်ား၌ လက္တစ္ဖက္တည္းျဖင့္ လြယ္ကူစြာ စာ႐ိုက္ေစႏိုင္မည့္ Compact Layout လည္းရွိသည့္ တက္ဘလက္မ်ား အား Landscape mode တြင္ ထားသည့္အခါ အလြယ္တကူ စာ႐ိုက္ႏိုင္ေစမည့္ Thumb Layout ကိုလည္း ေပးထားပါသည္။ Keyboard ကို ဖုန္းထဲတြင္ အေသမကိုင္ဘဲ Undock လုပ္ထားၿပီး display ေပၚတြင္ မိမိေရႊ႕လိုရာသို႔ ေရႊ႕ယူၿပီး စာ႐ိုက္ႏိုင္ျခင္းမွာ ထူးျခားခ်က္ျဖစ္သည္။

ေနာက္ဆံုးထြက္ version တြင္ ထူးျခားစြာပါ၀င္သည့္အခ်က္မွာ Upboard ျဖစ္သည္။ ယင္းက app တစ္ခုခုရွိ text passage တို႔အား တစ္ႀကိမ္တြင္ တစ္ခုမက copy လုပ္ႏိုင္ေအာင္ ကူညီသည္။ ၿခံဳငံု၍ ၾကည့္လွ်င္ swiftkey သည္ Keyboard အားလံုးအနက္ user တတ္သိနားလည္ရန္ အလြယ္ဆံုး ျဖစ္ၿပီး စာ႐ိုက္မႈကို ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ႏွင့္ သက္ေသာင့္သက္သာျဖစ္ေအာင္ အကူအညီေပးပါသည္။ ဤ Keyboard တြင္ incognito mode ကို ထူးထူးျခားျခားေပးထားေသာ္လည္း user အခ်ဳိ႕ကမူ swiftkey ၏ data collection မ်ားျခင္းကို စိုးရိမ္ၾကပါသည္။ Swiftkey သည္ အလြန္ ေကာင္းေသာ္လည္း ယင္း၏မ်ားျပားစံုလင္ေသာ feature မ်ားေၾကာင့္ device အေဟာင္းမ်ားတြင္ ေႏွးေကြးစြာ အလုပ္လုပ္ပါလိမ့္မည္။

<Gboard>

www.bit.ly/gboard 416 မွေန၍ download ဆြဲခ်ၿပီး အခမဲ့ အသံုးျပဳႏိုင္ ပါသည္။ ဤ Keyboard ကိုမူလက Google Keyboard ဟု အမည္ေပး ထားခဲ့ပါသည္။ Gboard သည္ Android Keyboard ႏႈိင္းယွဥ္မႈထဲသို႔ ေရာက္လာသည္မွာ အတန္ပင္ ၾကာခဲ့ပါၿပီ။ ယင္း၏ Layout မွာ ႐ိုးရွင္းသည့္ Swiftkey မွာကဲ့သို႔ပင္ input method သံုးမ်ဳိး (အသံထြက္ ရြတ္ဆို၍ စာ႐ိုက္ေစ ျခင္း၊ လက္ျဖင့္စာ႐ိုက္ျခင္း၊ လက္ျဖင့္ ပြတ္ဆြဲၿပီး စာ႐ိုက္ျခင္း) ကို ေပးထားပါသည္။

အေသအခ်ာၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္ Gboard ၌ သိသာထင္ရွားေသာ တိုးတက္ မႈမ်ားရွိလာသည္ကိုေတြ႕ရပါမည္။ Puntuation ေရြးခ်ယ္မႈသည္ ပိုမိုျမန္ဆန္ၿပီး ပိုမိုလည္းလြယ္ကူလာပါသည္။ Symbol တို႔အတြက္ long-press key မ်ားကိုလည္း ေပးအပ္လာပါသည္။ ေန႔စဥ္လုပ္ရေသာ အလုပ္မ်ားကို ပိုမိုျမန္ဆန္စြာလုပ္ႏိုင္ရန္ gesture မ်ားအသံုးျပဳခြင့္လည္း ရွိပါသည္။ ဥပမာျပရလွ်င္ backspace မွေန၍ ဘယ္ဘက္သို႔ပြတ္ဆြဲၿပီး စာလံုးတစ္လံုးမက ဖ်က္ပစ္ႏိုင္ျခင္းမ်ဳိးျဖစ္ပါသည္။

Swiftkey မွာကဲ့သို႔ပင္ Gboard ၌လည္း မိမိစိတ္ႀကိဳက္ျပဳျပင္ စီရင္ခြင့္မ်ား ေပးထားပါသည္။ ကီးဘုတ္အရြယ္အစား ေရြး ျခင္း၊ Theme ေရြးျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ႏိုင္သည့္အျပင္ one-handed mode ကိုလည္း အသံုးျပဳခြင့္ရွိပါ သည္။ ဤ Keyboard ၏ အထူး ျခားဆံုးအခ်က္မွာ အင္တာနက္ခ်ိတ္ၿပီး Google တြင္ တိုက္႐ိုက္ရွာေဖြခြင့္ရွိျခင္းျဖစ္ပါသည္။ Search engine မွေပးအပ္လာမည့္ information တို႔ကို ခလုတ္တစ္ခ်က္ႏွိပ္႐ံုျဖင့္ ရယူႏိုင္မည့္ သေဘာေဆာင္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ search result မ်ားကို လက္ရွိ app ထဲသို႔လည္း share လုပ္ႏိုင္ပါသည္။ GIF search engine ပါျခင္းမွာလည္း Gboard ၏ ထူးျခားခ်က္ျဖစ္ပါ၏။ သို႔ေသာ္ အေကာင္းဆံုး အဆင့္သို႔ တက္လိုလွ်င္ ပိုမိုတိက်ေသာစာျပင္ေပးမႈမ်ား၊ စာလံုးႀကိဳတင္ မွန္းဆမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္ လိုအပ္ပါလိမ့္မည္။

<Swype>

အခမဲ့ေခတ္ႀကီးထဲတြင္ အခမဲ့မရေသာ Android Keyboard ျဖစ္သည္။ ေစ်းေတာ့မႀကီး။ ၀.၃ ေဒၚလာမွ်သာေပးရပါသည္။www.bit.ly/swype416 မွေန၍ download ဆြဲခ်ၿပီး အသံုးျပဳရပါမည္။ ဤ Keyboard သည္ ကီးမ်ားကိုဖိၿပီး စာ႐ိုက္ မည့္အစား ကီးမ်ားကိုပြတ္ဆြဲၿပီး စာ႐ိုက္ခြင့္ျပဳသည့္ ပထမဆံုး Keyboard ျဖစ္သည္။ စာ႐ိုက္ရာတြင္ ျမန္ဆန္ၿပီး တိက်ေသခ်ာမႈလည္းရွိပါသည္။ အသံျဖင့္စာ႐ိုက္ခိုင္းႏိုင္သလို လက္ေရးျဖင့္ စာ႐ိုက္သြင္းႏိုင္မႈမွာ ထူးျခားခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ Stylus သံုးႏိုင္ေသာ device ျဖစ္လွ်င္ ယင္းစြမ္းေဆာင္ရည္က ပို၍ပင္ထူးျခားပါ လိမ့္မည္။

device အမ်ဳိးမ်ဳိးတြင္ အဆင္ေျပစြာ အသံုးျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ Stylus သည္ Keyboard အရြယ္အစားအမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ Layout အမ်ဳိးမ်ဳိးကို ေျပာင္းလဲခြင့္ျပဳ ပါသည္။ အခေပး app ျဖစ္သျဖင့္ Theme ေရြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္လည္း ပိုမို မ်ားျပားပါသည္။ အျခား Keyboard မ်ားႏွင့္မတူသည္မွာ swype word suggestion ကို ငါးလံုးအထိသာျပသေပးျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ စာလံုးမ်ားကို လက္ျဖင့္႐ိုက္သြင္းရာ၌ spacebar ႀကီးႀကီး ထားေပးရန္လိုေသာ အားနည္းခ်က္လည္း ရွိပါသည္။
ဧဧသက္(ၿဖဳိးဓနဒစ္ဂ်စ္တယ္ဓာတ္ပုံ)

Mobile Guide Journal (Every Monday)
https://www.facebook.com/officialmobileguidejournal<<<
ေအာက္ကေၾကာ္ျငာကိုတစ္ခ်က္ေလာက္ႏွိပ္ခဲ့ေပးေစခ်င္ပါတယ္ဗ်ာ။ ကၽြန္ေတာ့္ကိုတစ္ဖက္တစ္လမ္းကကူညီရာေရာက္ပါတယ္ဗ်ာ။
>>> 
 
 
 
www.pyaephyo.com

0 comments:

Post a Comment