♪ “အျငင္းပြားဖြယ္ Device Fingerprinting နည္းပညာႏွင့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ေစ်းကြက္ရွာေဖြမႈ” ♫

Image may contain: text

Device Fingerprinting ဆိုသည္မွာ Computing Device တစ္ခုခုကို အမ်ိဳးအစားခဲြျခားေပးႏုိင္သည့္ နည္းပညာျဖစ္ သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ပစၥည္းတစ္ခုတြင္ ပါ၀င္္ေသာ Software, Hardware အစိတ္အပိုင္္းတို႔ကို ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာၿပီး ယင္းပစၥည္း သည္ Desktop ကြန္ပ်ဴတာ၊ Laptop ကြန္ပ်ဴတာ၊ Tablet သို႔မဟုတ္ စမတ္ဖုန္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိႏုိင္သည့္ နည္းပညာပင္ျဖစ္၏။ ယေန႔ေခတ္တြင္ လူအမ်ားစုသည္ အြန္လုိင္း တက္ရာတြင္ Device တစ္မ်ိဳးတည္းကိုသာ အသံုးျပဳေတာ့သည္ မဟုတ္ေပ။ ထု႔ိေၾကာင့္ Device Fingerprinting နည္းပညာကို အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ User ၏လႈပ္ရွားမႈကို ေျခရာခံ၍ရႏိုင္ေလသည္။ တည္ေန ရာ၊ အခ်ိန္၊ အသံုးျပဳေသာ OS ၊ App ႏွင့္ အင္တာနက္ Browser ဗားရွင္းစသည္ကို ၾကည့္၍ ယင္း User အသံုးျပဳေနေသာ Computing Device ကိုလည္း ေျခရာခံႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ Device Fingerprinting စနစ္၏ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ အြန္လုိင္းေပၚမွ အခ်က္အလက္၊ ႐ုပ္ပံုလႊာႏွင့္ ျပင္ပမွအေျခအေနတို႔ကို ဆက္စပ္ၿပီးတိုက္ဆိုင္ စစ္ေဆးႏုိင္ရန္ျဖစ္၏။

တစ္နည္းအားျဖင့္ Device Fingerprinting ကို လံုၿခံဳေရးအတြက္ စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ျခင္းသာျဖစ္သည္။ အြန္လုိင္း ၀န္ေဆာင္မႈ တစ္ခုခု (သုိ႔မဟုတ္) Website တစ္ခုခုသို႔ စမတ္ဖုန္းသစ္၊ Tablet သစ္မ်ားႏွင့္ log in ၀င္ေရာက္ရာတြင္ User ကို စစ္ေဆးအတည္ျပဳႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ယခုေတာ့ ယင္းနည္းပညာသည္ ေစ်းကြက္ ရွာေဖြေရးသမားမ်ား လက္တြင္းသို႔ က်ေရာက္သြားခဲ့ေလၿပီ။ Device Fingerprinting နည္းပညာကိုသံုးၿပီး ေဖာက္သည္မ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ မည္။ ၎တုိ႔၏အြန္လုိင္းလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို အေျခခံ၍ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို မည္သို႔ေရာင္းခ်ရမည္ဆိုသည့္ နည္းလမ္းမ်ားကိုလည္း ရွာေဖြႏုိင္ ခဲ့ၾကၿပီျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ အြန္လုိင္းေစ်းေရာင္း Website မ်ားသည္ User မ်ား၏စိတ္၀င္စားမႈကို လုိက္လံေစာင့္ ၾကည့္သည္။ မည္သည့္ အေရာင္း Website မ်ားထဲသို႔ ၀င္သည္။ မည္သည့္ကုန္ပစၥည္းမ်ိဳးကို အခ်ိန္မည္မွ်ၾကာေအာင္ ရွာေဖြ ၾကည့္႐ႈသည္ဆိုေသာအခ်က္မ်ားကို Device Fingerprinting နည္းပညာ၏အကူအညီျဖင့္ သိရွိႏုိင္ၾကၿပီျဖစ္ သည္။

<Customer Service ႏွင့္ Device Fingerprinting>

eCommerce ေစ်းကြက္ပလက္ေဖာင္း Touch CR မွ Chief Information Officer တစ္ဦးျဖစ္ေသာ Ritchie Hall ကေတာ့ Device Fingerprinting နည္းပညာကို ေဖာက္သည္မ်ားထံသို႔ေထာက္ ပံ့မည့္၀န္ေဆာင္မႈတြင္ ေပါင္းစပ္အသံုးျပဳ ထားေၾကာင္းေျပာျပသြားခဲ့သည္။ ၎က “ေဖာက္သည္ တစ္ဦးရဲ႕ အခ်က္အလက္ေတြကိုရွာေဖြဖို႔ အသံုးခ်တဲ့နည္းပညာပါပဲ။ သူသံုးတဲ့ Device ကို ရွာေဖြမယ္။ ဒီေဖာက္သည္ နဲ႔ အဆက္အသြယ္ မျပတ္ေအာင္ လုပ္ဆိုတဲ့ရည္ရြယ္ခ်က္ပါပဲ”ဟု ဆုိခဲ့သည္။ အကယ္၍ ေဖာက္သည္မ်ားအေနျဖင့္ အြန္လုိင္းတက္ရာတြင္ စမတ္ဖုန္းျဖစ္ေစ၊ ကြန္ပ်ဴတာျဖစ္ေစ၊ Device တစ္မ်ိဳးတည္းကိုသာ စြဲစြဲၿမဲၿမဲ အသံုးျပဳပါက Device Fingerprinting နည္းပညာသံုးျခင္းအတြက္ မည္သုိ႔မွ် အျငင္းပြား ဖြယ္ရာမရွိေပ။ သို႔ေသာ္ Device အေရအတြက္ မ်ားလာေလေလ၊ ေဖာက္သည္မ်ား၏ပုဂၢလိကလံုၿခံဳေရးအတြက္ အျငင္းပြားဖြယ္ရာျဖစ္လာ ရေတာ့သည္။ ၿပီးခဲ့ ေသာႏွစ္က Google မွ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာစစ္တမ္း တစ္ရပ္တြင္ အင္တာနက္အသံုးျပဳသူ ၇၀ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔သည္ တစ္ရက္ လွ်င္ မတူညီေသာ Device ႏွစ္ခုကိုသံုး၍ အြန္လုိင္းတက္ေလ့ရွိၾကေၾကာင္း ေဖာ္ျပသြားခဲ့သည္။ ဤတြင္ ျပႆနာစျဖစ္ေတာ့သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ေဖာက္သည္တစ္ဦးက Device ႏွစ္ခုစလံုးကိုသံုးၿပီး ပီဇာမုန္႔ကို အြန္လုိင္းကတစ္ဆင့္ မွာယူသည္ဆိုပါစို႔။ မွာယူသူမွာ တစ္ဦး တည္းျဖစ္ေသာ္လည္း Device မ်ားကို အမ်ိဳးအစားခြဲျခားစစ္ေဆးရန္ လိုအပ္လာၿပီျဖစ္သည္။ အနည္းဆံုးေတာ့ အီးေမးလ္လိပ္စာ (သုိ႔) ေငြ ေပးေခ်မႈအခ်က္အလက္မ်ားျဖင့္ေတာ့ တိုက္ဆုိင္စစ္ေဆးၾကည့္ရေတာ့ မည္ျဖစ္သည္။အမ်ားအားျဖင့္ စမတ္ဖုန္းျဖစ္ေစ၊ လက္ေတာ့ျဖစ္ေစ User တစ္ဦးမွ တစ္ဦးသို႔ လက္ဆင့္ကမ္းေျပာင္းလဲသြားသည္ႏွင့္ အမွ် ယင္း Device မ်ားကို ေျခရာခံေစာင့္ၾကည့္ရသည့္ကိစၥသည္လည္း အေျခခံ အားျဖင့္ ေျပာင္းလဲသြားတတ္သည္ကို ေတြ႕ရ၏။ ဥပမာအားျဖင့္ User ေျပာင္းလဲသည္ႏွင့္အမွ် အသံုးျပဳေသာ OS မ်ားေျပာင္းလဲသြားၿပီး Device Fingerprinting လုပ္ရျခင္းမွာ ပိုမုိ႐ႈပ္ေထြးႏုိင္ေလသည္။

<Cookies မ်ားထက္ သာလြန္ေသာစြမ္းေဆာင္ရည္>

ယခင္က အင္တာနက္အသံုးျပဳသူတို႔အေပၚ ေျခရာခံေစာင့္ၾကည့္ရာတြင္ Website အမ်ားစုက Browser မ်ားတြင္ တိတ္တဆိတ္လွမ္း၍ ထည့္သြင္းရေသာ Cookies မ်ားကို အသံုးျပဳေလ့ရွိၾကသည္။ User မ်ား၏ Browser မ်ားတြင္ Cookies ေခၚ Software အေသးစားမ်ား ထည့္သြင္း ထားျခင္းျဖင့္ ဘယ္ Website သို႔ ၀င္သည္။ မည္မွ်ၾကာၾကာ ၾကည့္႐ႈ သည္ဆိုသည့္ အခ်က္မ်ားကို ေျခရာခံသိရွိႏုိင္ေလသည္။ သုိ႔ေသာ္ တစ္ခုရွိသည္က အဆိုပါ Cookies မ်ားကို User ဆႏၵရွိလွ်င္ ဖ်က္ပစ္ႏုိင္ သည့္အခြင့္အေရးရွိထားျခင္းပင္။ Cookies မ်ားကို Browser အတြင္း လွမ္းထည့္ၿပီး လႈပ္ရွားမႈမ်ားကိုေစာင့္ၾကည့္တတ္ေသာ အခ်ိဳ႕ Website မ်ား၊ ကုမၸဏီမ်ား၏လုပ္ရပ္ကို User မ်ားဘက္က အလိုရွိလွ်င္ ရပ္တန္႔ ပိုင္ခြင့္ရွိထားေလသည္။ Device Finger- printing ကေတာ့ အဆိုပါ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ိဳး ရွိမထားေပ။ ထိုနည္းစနစ္သည္ User မ်ားအသံုးျပဳ ေသာ Device အေပၚ မွီခို ဆက္ႏြယ္ေနျခင္း မရွိပါ။ Device တစ္ခုမွ တစ္ခုသို႔ ဆက္သြယ္ျခင္း၊ ေဒတာကူးေျပာင္း လက္ခံျခင္းစသည့္လုပ္ရပ္ မ်ားကိုသာ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းျဖစ္၏။

ပုဂၢိဳလ္ေရးလံုၿခဳံမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ သတိေပးခ်က္၊ ေထာက္ပ့ံမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနေသာ amiunique.org Website ကေတာ့ Device Fingerprinting နည္းပညာကို Cookie-Less Monster ဟုအမည္ေပး ထားသည္။ အေၾကာင္းရင္းကေတာ့ Cookies မ်ား မလိုဘဲ User မ်ား၏ လႈပ္ရွားမႈကို ေျခရာခံႏုိင္ေသာေၾကာင့္ပင္။ ယင္းနည္းပညာကို သံုး၍ အြန္လုိင္းလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ေစာင့္ ၾကည့္ျခင္း၊ ေျခရာခံျခင္းမ်ားကို တန္ျပန္ကာကြယ္ရန္ကလည္း User မ်ားအတြက္ ပိုမိုခက္ခဲေသာ စိန္ေခၚမႈျဖစ္လာခဲ့သည္။ ပို၍ အျငင္းပြားဖြယ္ရာေကာင္းေသာ ၿခိမ္းေျခာက္မႈလည္း ျဖစ္လာခဲ့ေတာ့သည္။ ယင္းျပႆနာအတြက္ အေကာင္းဆံုးအေျဖကေတာ့ Device Fingerprinting နည္းပညာကို သံုး၍ ေျခရာခံေစာင့္ၾကည့္ေနေသာ Marketing အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ၎တို႔၏လုပ္ရပ္ ကို ေဖာက္သည္မ်ားထံသို႔ အမွန္အတုိင္းဖြင့္ဟ၀န္ခံ ထားရန္ပင္ျဖစ္ေၾကာင္း ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားက ေထာက္ျပထားၾကသည္။ အထူးသျဖင့္ EU အဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အြန္လုိင္း User မ်ားအေနျဖင့္ မိမိႀကိဳက္သည့္ Website ကို အေႏွာင့္အယွက္မရွိ ၀င္ၾကည့္ခြင့္ရွိထား၏။ သို႔ေသာ္ ၎တို႔၏လႈပ္ရွားမႈကို ေစာင့္ၾကည့္ေနေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ကေတာ့ ရွိေနလိမ့္မည္ပင္။ ထုိအခ်က္ကို User မ်ားသိရွိထားၿပီးျဖစ္၍ အျငင္းပြားၾကလိမ့္မည္လည္း မဟုတ္ေပ။ အျခားေဒသမ်ားတြင္မူ အြန္လိုင္းလႈပ္ရွားမႈမ်ားအေပၚ ေျခရာခံျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ပြင့္လင္းစြာေၾကညာျခင္း မရွိေသးသလို User မ်ားဘက္ကလည္း ေစာင့္ၾကည့္ခံရေၾကာင္း သိသည္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္ ပုဂိၢိဳလ္ေရး လွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္မ်ား ခ်ိဳးေဖာက္ခံရၿပီဟုသာ မွတ္ယူေလ့ရွိၾကေလသည္။

အေကာင္းဆံုးအေျဖကေတာ့ မိမိလႈပ္ရွားမႈကို ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းမွ ကင္းေ၀းလုိသူတစ္ဦးအေနျဖင့္ VPN ေခၚ Virtual Private Network ကြန္ရက္ကို အသံုးျပဳၾကရန္ပင္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားက အႀကံေပးထားသည္။ VPN ကိုသံုးျခင္းအားျဖင့္ ထုိ User ၏ Internet Protocol ကို ဖံုးကြယ္ထားႏုိင္မည္ျဖစ္သလို အျခား User မ်ားႏွင့္လည္း မတူညီသည့္အုပ္စု အတြင္း က်ေရာက္ေနပါလိမ့္မည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ၊ Device Fingerprinting နည္းပညာသည္ ေစ်းကြက္ရွာေဖြေရးသမားမ်ား ႏွင့္ စီးပြားေရးကုမၸဏီမ်ားအတြက္ ေဖာက္သည္မ်ား၏လိုအပ္ခ်က္၊ စိတ္၀င္စားမႈမ်ားကို ေျခရာခံရန္္အေကာင္းဆံုး နည္းပညာ အျဖစ္ ေရပန္းစားလာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ၿပီးခဲ့ေသာေမလအတြင္းက ၿဗိတိန္ အေျခစိုက္ YouGov ေစ်းကြက္သုေတသနအဖြဲ႕၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ႏိုင္ငံတြင္း အင္တာနက္သံုးစြဲသူ ၁၆ ရာခုိင္ႏႈန္းမွာ VPN ကြန္ရက္ကို သံုးစြဲေနၾကၿပီး ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာမူ အြန္လိုင္းမွေျခရာခံေစာင့္ၾကည့္ တတ္ေသာ ေစ်းကြက္ရွာေဖြေရးသမားမ်ားကို ေရွာင္ရွားလိုေနေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ ေစ်းကြက္ ရွာေဖြေရးသမားမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးကုမၸဏီမ်ား အၾကားတြင္ ေရပန္းစားလာသည့္ Device Fingerprinting က User မ်ားဘက္မွ ၾကည့္လွ်င္ အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈျဖစ္ေနသည္။ Marketing နယ္ပယ္မွၾကည့္လွ်င္ေတာ့ ယင္းနည္းပညာသည္ အသံုးအတည့္ဆံုးႏွင့္ အထိေရာက္ဆံုးေစာင့္ၾကည့္မႈမ်ားေပးစြမ္းႏိုင္ေၾကာင္း ေတြ႕ရေပမည္။ အစြန္းႏွစ္ဖက္ လြတ္ေအာင္အသံုးခ်ႏိုင္မွသာလွ်င္ အျငင္းပြားမႈမ်ား ကင္းေ၀းေစႏုိင္ပါလိမ့္မည္။Ref : (How Businesses Use Controversial Device Finger-printing To Identify And Track Customers - by Bernard Marr)
ကိုဆဲြ(မုံရြာ)

Mobile Guide Journal (Every Monday)
https://www.facebook.com/officialmobileguidejournal<<<
ေအာက္ကေၾကာ္ျငာကိုတစ္ခ်က္ေလာက္ႏွိပ္ခဲ့ေပးေစခ်င္ပါတယ္ဗ်ာ။ ကၽြန္ေတာ့္ကိုတစ္ဖက္တစ္လမ္းကကူညီရာေရာက္ပါတယ္ဗ်ာ။
>>> 
 
 
 
 www.pyaephyo.com


0 comments:

Post a Comment