♪ “Dual-Camera နည္းပညာမွာတစ္ဆင့္တက္လွမ္းႏိုင္ခဲ့တဲ့ Huawei” ♫

Image may contain: phone

ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္အဆင့္ ဓာတ္ပုံပညာရပ္အတြက္ SLR ဟုေခၚသည့္ single-lens reflex ပါ၀င္ေသာကင္မရာမ်ားကုိ ဓာတ္ပုံဆရာမ်ားက မရွိမျဖစ္ လိုအပ္ေသာ စက္ကိရိယာတစ္ခုအျဖစ္ စံထားလက္ခံ အသုံးျပဳ ၾကပါသည္။ စမတ္ဖုန္းမ်ားသည္ သာမန္ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ကင္မရာမ်ားထက္ ၾကည္လင္ျပတ္သားသည့္ ဓာတ္ပုံမ်ားကုိ႐ုိက္ယူႏုိင္ၿပီး ဓာတ္ပုံရဲ႕ pixel အေရအတြက္ ပုိေကာင္းလာေအာင္ လုပ္ႏုိင္ေသာ္လည္း SLR ကင္မရာ မ်ားႏွင့္႐ုိက္ကူးထားသည့္ ဓာတ္ပုံအရည္အေသြးကုိ မီလာႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။ အဆိုပါအေၾကာင္းအရင္းမွာ စမတ္ဖုန္းမ်ားတြင္ပါ၀င္သည့္ ကင္မရာ၏ မွန္ဘီလူးမ်ားသည္ SLR ကင္မရာမ်ားထဲမွ မွန္ဘီလူးမ်ားထက္ ၂၀စင္ တီမီတာခန္႔ ပုိၿပီးပါးလႊာေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းအခက္ အခဲကုိ စမတ္ဖုန္းမ်ားအေနျဖင့္ မည္သုိ႔မွ်ေက်ာ္လႊားႏုိင္မည္မဟုတ္ပါ။

ယခုလက္ရွိအေျခအေနတြင္ စမတ္ဖုန္းမ်ားအေနျဖင့္ ပုိေကာင္းသည့္ ဓာတ္ပုံအရည္အေသြးရရွိေစမည့္နည္းလမ္းမွာ ကင္မရာႏွစ္လုံးပါ၀င္သည့္ dual camera နည္းပညာသာျဖစ္ပါသည္။ ကင္မရာတစ္လုံးတည္းကုိ အသုံးျပဳရာမွ ကင္မရာႏွစ္လုံး ကုိ အသုံးျပဳသည့္နည္းပညာသည္ အမွန္ တကယ္မွာ သက္ရွိမ်ား၏ မ်က္လုံးတည္ေဆာက္မႈကုိ တုပထားျခင္းျဖစ္ သည္။ သက္ရွိ သတၱ၀ါတုိ႔၏ မ်က္လုံးတည္ေဆာက္မႈသည္ ႏွစ္သန္းေပါင္း မ်ားစြာဆင့္ကဲေျပာင္းလဲမႈေၾကာင့္ အေကာင္းဆုံးအေျခအေနတြင္ ရွိပါ သည္။ လူတုိ႔၏ဦးေႏွာက္ထဲတြင္ အခ်က္အလက္ထုတ္လႊင့္သုိေလွာင္မႈ၏ ၉၀ ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ ႐ုပ္ပုံမ်ားျဖစ္ပါသည္။ လူ႔ မ်က္လုံးမွ႐ုပ္ပုံမ်ားကုိ ၾကည္လင္ျပတ္သားစြာ ဖမ္းယူႏုိင္မႈ၊ အလင္းအေမွာင္ခ်ိန္ညိႇမႈ၊ မ်က္လုံး အိမ္ထဲ အလင္း၀င္ေရာက္မႈကုိ ထိန္းညိႇမႈ၊ ႐ုပ္ပုံကုိတည္ၿငိမ္ေအာင္ ဖမ္းယူႏုိင္မႈႏွင့္ ေရႊ႕လ်ားေနေသာ႐ုပ္ပုံမ်ားကုိ ဖမ္းယူႏုိင္မႈတုိ႔မွာ အံ့ၾသဖြယ္ေကာင္းေလာက္ ေအာင္ ျမင့္မားေကာင္းမြန္ပါသည္။

ကင္မရာႏွစ္လုံးပါ၀င္သည့္ နည္းပညာကုိ အသုံးျပဳႏုိင္ရန္ ဖုန္းထုတ္လုပ္ သူမ်ားက ဖုန္း၏ CPU အျပင္ အျခားေနရာ သုံးခုတြင္လည္း ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံ မႈျပဳရပါသည္။ ပထမဦးဆုံးအေနျဖင့္ ကင္မရာတည္ေဆာက္ရာတြင္ ကြၽမ္းက်င္သူမ်ား ပါ၀င္သည့္ အဖြဲ႕ကုိ ၅ မီလီမီတာရွိသည့္ မွန္ဘီလူး ကုိတည္ေဆာက္ေစၿပီး ထုိအစိတ္အပုိင္းက pixel ေကာင္းမြန္ျမင့္မား စြာျဖင့္ သိမ္းဆည္းႏုိင္ျခင္း၊ အလင္းေရာင္ဖမ္းယူမႈ ေကာင္းမြန္ျခင္း၊ ႐ုပ္ပုံကုိ လ်င္ျမန္စြာႏွင့္ ၾကည္လင္စြာဖမ္းယူႏုိင္ျခင္း၊ အရိပ္မထင္ေစ ျခင္းႏွင့္ ပုံရိပ္ ဖမ္းယူမႈတြင္ အမွားမရွိေစျခင္း စသည့္လုိအပ္ခ်က္မ်ား ျပည့္မီေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေစပါသည္။ ဒုတိယအဖြဲ႕မွ ကင္မရာ ႏွစ္လုံးကုိ ဟန္ခ်က္ညီစြာ ထိန္းညိႇႏုိင္သည့္နည္းပညာကုိ ကြၽမ္းက်င္ေသာ ဓာတ္ပုံ ဆရာတုိ႔၏ လမ္းၫႊန္မႈျဖင့္ တည္ေဆာက္ရ ပါသည္။ ထုိနည္းပညာက ကင္မရာႏွစ္လုံးမွ တစ္ၿပိဳင္တည္း ႐ုိက္ယူလုိက္ေသာပုံရိပ္တုိ႔၏ အကြာ အေ၀းႏွင့္ အေနအထား၊ ၾကည္လင္ျပတ္သားမႈႏွင့္ အေရာင္ခြဲျခားမႈတုိ႔ကုိ အေကာင္းဆုံးျဖစ္ေအာင္ေပါင္းစပ္ေပးပါသည္။ ထုိ႔ေနာက္တတိယအခ်က္ အေနျဖင့္ ISP ဟုေခၚေသာ image signal processor အဖြဲ႕မွ ဓာတ္ပုံ ႐ုိက္ရန္ခလုတ္ ႏွိပ္လုိက္သည့္အခ်ိန္တြင္ ကင္မရာႏွစ္လုံး စလုံးမွ ႐ုိက္ယူလုိက္သည့္႐ုပ္ပုံ ကုိဖမ္းယူျခင္း၊ တုိင္းတာျခင္း၊ ေပါင္းစပ္ျခင္းႏွင့္ သိမ္းဆည္းျခင္းတုိ႔ကုိ တစ္ၿပိဳင္တည္း ျဖစ္ေပၚႏုိင္ေစရန္ လုပ္ေဆာင္ရ ပါသည္။

လက္ရွိအေျခအေနတြင္ Apple, Samsung ႏွင့္ Huawei ကုမၸဏီ သုံးခုသာဤကဲ့သုိ႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ိဳးကုိ တည္ေဆာက္ ထားပါသည္။ ဤ ကုမၸဏီသုံးခုသာ ၎တုိ႔ကုိယ္ပုိင္ image signal processor (ISP) ရွိပါသည္။ Huawei ကုမၸဏီတြင္ ကင္မရာႏွစ္လုံးကုိ ဟန္ခ်က္ညီစြာ ထိန္းညိႇႏုိင္သည့္ နည္းပညာကုိ ဖန္တီးတည္ေဆာက္ရန္ ကြၽမ္းက်င္သူ ၁၀၀ေက်ာ္ ရွိပါသည္။ ထို႔ျပင္ Huawei ကုမၸဏီ၏ ကုန္ပစၥည္းလုိအပ္ခ်က္ အတိုင္း အေသးစိတ္တည္ေဆာက္သည့္အဖြဲ႕ႏွင့္ ISP ဒီဇုိင္းအဖြဲ႕တုိ႔၏ လူ႕အရင္းအျမစ္စြမ္းအားအေပၚတြင္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈသည္ ဖုန္းထုတ္လုပ္ သည့္ ကုမၸဏီအမ်ားစု၏ သုေတသနႏွင့္ တည္ေဆာက္ ေရးအဖြဲ႕ (R&D team)ထက္ သာလြန္ေကာင္းမြန္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ျပင္သစ္ႏုိင္ငံရွိ Huawei သုေတသန စင္တာက ISP တည္ေဆာက္မႈအတြက္သာ တာ၀န္ယူရသည္။ ၎တုိ႔ထံမွရရွိလာေသာ ISP ဒီဇုိင္းကုိ HiSilicon ကုမၸဏီမွ ထုတ္လုပ္ေသာ Kirin SoC တြင္ ေပါင္းစပ္တည္ေဆာက္ေစ သည္။ Leica ကင္မရာႏွစ္လံုးအတြက္ ဟန္ခ်က္ညီစြာထိန္းညိႇႏုိင္သည့္ နည္းပညာ၏ ေနာက္ဆုံး ေပၚေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကုိ ျပင္သစ္ႏုိင္ငံရွိ Huawei Mathematics သုေတသနစင္တာႏွင့္ Max Berek ဖန္တီးမႈဆိုင္ရာ ဓာတ္ခြဲခန္းတုိ႕၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈေၾကာင့္ ရရွိလာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ Huawei ကုမၸဏီသည္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံတြင္လည္း ကင္မရာ ကို လိုအပ္ခ်က္ေပၚ မူတည္ၿပီး စံခ်ိန္မီေအာင္ တည္ေဆာက္ဖန္တီးသည့္ တီထြင္သူမ်ားအဖြဲ႕ ရွိပါသည္။

၂၀၁၆ခုနစ္တြင္ ထုတ္ေ၀ခဲ့သည့္ HUAWEI P9 ဖုန္းသည္ စမတ္ဖုန္း သမုိင္းတြင္ မွတ္ေက်ာက္တင္ႏုိင္ခဲ့ပါသည္။ HUAWEI P9 မတုိင္မီ အခ်ိန္က စမတ္ဖုန္းဓာတ္ပုံဆုိင္ရာ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈမ်ားသည္ ဓာတ္ပုံ၏ၾကည္လင္ျပတ္သားမႈႏွင့္ ပုံရိပ္ဖမ္းယူႏုိင္သည့္ အျမန္ႏႈန္း အေပၚတြင္သာ အဓိကထားသည္။ ယခုအခါ Leica မွန္ဘီလူးႏွစ္ခု ေၾကာင့္ HUAWEI P9 က စမတ္ဖုန္္းဓာတ္ပုံပညာကုိ တစ္ေခတ္ ဆန္းေစခဲ့ပါသည္။ ဓာတ္ပုံ၏ ၾကည္လင္ျပတ္သားမႈႏွင့္ အျမန္ႏႈန္းတုိ႔ အျပင္ HUAWEI P9 ကင္မရာက SLR ကင္မရာႏွင့္ ႐ုိက္ယူမွသာရႏုိင္ သည့္ ဘိုေခးလုပ္ေဆာင္ခ်က္ (bokeh effect - ဓာတ္ပုံ၏ ဗဟုိခ်က္ မဟုတ္သည့္ ေနရာမ်ားကုိ ေ၀၀ါးႏိုင္ျခင္း) ႏွင့္ အေရာင္ပါ၀င္ေပါင္းစပ္ မႈတုိ႔ကုိ ဖန္တီးႏုိင္ခဲ့ပါသည္။ HUAWEI P9 ႏွင့္႐ုိက္ယူထားေသာ ဓာတ္ပုံမ်ားကုိဓာတ္ပုံပညာအရ ကြာျခားမႈကုိမေျပာႏိုင္သည့္တိုင္ ဓာတ္ပံု အရည္အေသြးကို သင္မလြဲမေသြ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္လိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။ HUAWEI P9 တြင္ ပါ၀င္သည့္ Leica ကင္မရာ ႏွစ္လံုးႏွင့္႐ုိက္ယူသည့္ ဘိုေခးလုပ္ေဆာင္ခ်က္ (bokeh effect)သည္ ဓာတ္ပုံကုိပုိ၍ အသက္၀င္ ေစပါသည္။ အျခားမည္သည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္မွ်မတူညီ သည့္ ဂ်ာမန္ Leica ၏ အေရာင္အေသြးက ဓာတ္ပုံတုိင္းတြင္ပါ၀င္ေသာ ရသႏွင့္ ခံစားခ်က္တုိ႔ကုိပါ ဖမ္းယူႏုိင္ပါသည္။

၂၀၁၇ မွာေတာ့အရည္အေသြး ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ဓာတ္ပံုမ်ား ႐ုိက္ကူးႏုိင္ရန္အတြက္ HUAWEI P9 တြင္ ပါ၀င္ေသာ ကင္မရာကို အဆင့္ ျမႇင့္တင္ထားၿပီး HUAWEI P10 တြင္ တပ္ဆင္ထားပါသည္။ HUAWEI P10 ၊ P10 Plus စမတ္ဖုန္းတို႔၏ ေနာက္ေက်ာဘက္တြင္ 12 MP RBG (ကာလာ)ကင္မရာႏွင့္ 20 MP monochrome (အျဖဴအမည္း)ကင္မရာတုိ႔ ပါ၀င္ပါသည္။ လူ၏မ်က္လုံးတြင္ အေရာင္ကုိခြဲျခားသည့္ အစိတ္အပုိင္းႏွင့္ အလင္းေရာင္ကုိဖမ္းယူသည့္အစိတ္အပုိင္းႏွစ္ခုရွိၿပီး ထိုလူ႕မ်က္လုံး တည္ေဆာက္ပုံကုိအတုယူၿပီး တည္ေဆာက္ထားသည့္ကင္မရာႏွစ္လံုး နည္းပညာတြင္လည္း ကင္မရာတစ္လံုးက ပုံရိပ္၏ အေရာင္ကုိဖမ္းယူမည္ ျဖစ္ၿပီး အျခားတစ္လုံးက အလင္းေရာင္နည္းပါးသည့္အခ်ိန္တြင္ အလင္းေရာင္ကုိ ဖမ္းယူရန္ျဖစ္ပါသည္။ ကင္မရာတြင္ပါ၀င္ေသာ အလင္းေရာင္ ကုိဖမ္းယူသည့္အစိတ္အပုိင္းသည္ အလင္းေရာင္၏ သိပ္သည္းမႈကုိသာ ဖမ္းယူႏုိင္ၿပီး အေရာင္ကြဲျပားမႈကုိခြဲျခားႏုိင္စြမ္းမရွိပါ။ ကင္မရာ၏ အလင္းေရာင္ဖမ္းယူသည့္ ပစၥည္းအေပၚတြင္ပါရွိေသာ အစိတ္အပုိင္းက အနီ၊ အစိမ္း၊ အျပာစသည့္အေရာင္မ်ားကုိဖမ္းယူသည္။


P10 ႏွင့္ P10 Plus တုိ႔တြင္ပါ၀င္ေသာကင္မရာႏွစ္လုံးတြင္ ေရာင္စုံ ကင္မရာက အေရာင္မ်ားကုိဖမ္းယူၿပီး က်န္ရွိေသာ အျဖဴအမည္း (monochrome)ကင္မရာက အလင္းေရာင္သိပ္သည္းမႈကုိ ဖမ္းယူသည္။ ထုိကင္မရာႏွစ္လုံးမွရရွိလာေသာ ပုံရိပ္ႏွစ္ခုကုိ ေပါင္းစပ္လုိက္ေသာအခါ ေရာင္စုံကင္မရာတစ္လုံးတည္းျဖင့္ ႐ိုက္ကူးေသာဓာတ္ပုံမ်ားထက္ ပုိမုိ၍မွန္ကန္သည့္ အေရာင္ေရာစပ္မႈႏွင့္ တိက်ေကာင္းမြန္ေသာ အလင္းေရာင္ပါ၀င္မႈတုိ႔ကုိရရွိပါသည္။ အလင္းေရာင္နည္းပါးသည့္ အခ်ိန္တြင္ ႐ုိက္ကူးေသာ ဓာတ္ပုံမ်ားကုိလည္း ပုိမိုတိက်ၾကည္လင္ေစ ပါသည္။ ကင္မရာႏွစ္လံုးတြင္ ပါ၀င္ေသာ အကြာအေ၀းထိန္းညိႇသည့္ နည္းပညာက ဓာတ္ပုံထဲတြင္ပါ၀င္သည့္အရာတုိင္း၏အကြာအေ၀းကုိ တုိင္းတာမွတ္ယူထားသျဖင့္ ဓာတ္ပုံ႐ုိက္ၿပီးသည့္အခါမွ ဓာတ္ပုံ၏ focus ကုိ ျပန္လည္ေျပာင္းလဲႏုိင္ပါသည္

ပံုမွန္အားျဖင့္ ဓာတ္ပံုအမ်ားစု၏ ၄၀% သည္ေပါ့ထရိတ္ (Portrait) ပံုမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ လူေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ားက လွပတဲ့႐ႈခင္း ေတြနဲ႔ ႐ိုက္ရတာကို သေဘာက်သည္ဟု ေကာက္ခ်က္ခ်ႏိုင္သည္။ HUAWEI P10 တြင္ Leica ကင္မရာႏွစ္လံုး၏စြမ္းေဆာင္ခ်က္ကို တိုးျမႇင့္ထားသည့္အျပင္ လူပံုအနီးကပ္႐ိုက္ကူးရာတြင္ပိုမိုေကာင္းမြန္ ေစမည့္ ႐ုပ္ပံုဖမ္းယူသည့္ နည္းပညာကိုလည္း ထည့္သြင္းထားပါသည္။ ထိုနည္းပညာက ဘိုေခး(Bokeh Effect)လုပ္ေဆာင္ခ်က္ထည့္ေပးျခင္း၊ လူ႕မ်က္ႏွာကိုတိက်စြာဖမ္းယူျခင္း၊ Leica မွန္ဘီလူးျဖင့္ အေရာင္ အေသြးႏွင့္ အျဖဴအမည္းတို႔ ကိုဖမ္းယူျခင္းႏွင့္ ႐ုိက္ၿပီးမွ focus ေျပာင္းႏုိင္ျခင္းစသည္တုိ႔ကုိ ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါသည္။


HUAWEI P10 သည္ေပါ့ထရိတ္ကို ဘိုေခးလုပ္ေဆာင္ခ်က္ (Bokeh Effect)ႏွင့္ ႐ိုက္ကူးသည့္ပထမဦးဆံုးဖုန္းျဖစ္ပါသည္။ အကြာအေ၀းတုိင္းတာ တြက္ခ်က္သည့္ အစိတ္အပုိင္းကုိ Kirin 960 တြင္ ထည့္သြင္း တည္ေဆာက္ထားသည့္အတြက္ ဓာတ္ပုံအတြင္းတြင္ ပါ၀င္ေသာ အရာ၀တၳဳမ်ား၏ အကြာအေ၀းတြက္ခ်က္မႈကုိေလ်ာ့က်ေစၿပီး ဓာတ္ပုံ အရည္အေသြးကုိ တုိးတက္ေစပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ အကြာအေ၀းတိက် မွန္ကန္မႈကုိလည္း ၅၀%ပုိမုိေကာင္းမြန္ေစပါသည္။ P10 Plus တြင္ ပါ၀င္ေသာ F/1.8 wide aperture ႏွစ္ခုကလည္း အလင္းေရာင္ ဖမ္းယူမႈကုိ သိသိသာသာပုိမုိေကာင္းမြန္ေစပါသည္။ အဆိုပါနည္းပညာ မ်ားေၾကာင့္ အလင္းေရာင္နည္းပါးခ်ိန္တြင္လည္း ေပါ့ထရိတ္ (Portrait) ပုံေကာင္းေကာင္းကုိ ႐ုိက္ယူႏိုင္ပါၿပီ။

ေပါ့ထရိတ္လုပ္ေဆာင္ခ်က္ (Portrait Mode)တြင္ 3D ပုံစံက်က် ဖမ္းယူႏုိင္သည့္နည္းပညာကုိ ထည့္သြင္းထားပါသည္။ အကြာအေ၀းကုိ တိက်စြာ ဖမ္းယူျခင္းႏွင့္အတူ ISP processor ကုိ Kirin 960 ထဲတြင္ ထည့္သြင္းတည္ေဆာက္ထားျခင္းက လူ၏မ်က္ႏွာကုိ အေသးစိတ္ပုံေဖာ္ ဖမ္းယူႏုိင္ေစပါသည္။ အထူးသျဖင့္ မ်က္႐ုိး၊ မ်က္လုံး၏ ေထာင့္ေနရာမ်ား၊ ႏွာေခါင္းေပါက္ ပါ၀င္သည့္ ဧရိယာ၊ ပါး႐ုိးႏွင့္ ေမးေစ့႐ုိးတုိ႔ကုိ တိက် စြာဖမ္းယူႏုိင္ပါသည္။ 3D face detection model ကုိအေျခခံၿပီး တည္ ေဆာက္ထားေသာ P10 portrait mode သည္ တိက်ေကာင္းမြန္ေသာ အလင္းေရာင္ျဖင့္ မ်က္ႏွာကုိပုိမုိေပၚလြင္ၿပီး ၾကည့္ေကာင္းေစသည့္ အတြက္ ဓာတ္ပုံထဲတြင္ပါ၀င္သူကုိ ပုိၿပီးအသက္၀င္ေစပါသည္။ HUAWEI P9 ဖုန္းက စမတ္ဖုန္းဓာတ္ပုံပညာကုိ တစ္ေခတ္ဆန္းေစခဲ့သလုိ HUAWEI P10 ၏ဆရာတစ္ဆူျဖစ္သည့္ ေပါ့ထရိတ္လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ကလည္း ကင္မရာႏွစ္လံုးပါ၀င္ သည့္ နည္းပညာတို႔ကို ေနရာသစ္တစ္ခု သုိ႔ ပုိ႔ေဆာင္ေပးႏုိင္ခဲ့ပါၿပီလို႔ ဆိုႏိုင္ေပသည္။




Mobile Guide Journal (Every Monday)
https://www.facebook.com/officialmobileguidejournal







<<<
ေအာက္ကေၾကာ္ျငာကိုတစ္ခ်က္ေလာက္ႏွိပ္ခဲ့ေပးေစခ်င္ပါတယ္ဗ်ာ။ ကၽြန္ေတာ့္ကိုတစ္ဖက္တစ္လမ္းကကူညီရာေရာက္ပါတယ္ဗ်ာ။
>>>



 
 
 
 
 www.pyaephyo.com


0 comments:

Post a Comment