♪ “အေကာင္းဆုံး Password Managers” ♫

No automatic alt text available.

လက္ေဗြရာလုံၿခဳံေရးစနစ္၊ ျမင္လႊာလုံၿခဳံေရးစနစ္ စေသာ အဆင့္ျမင့္ လုံၿခဳံေရး စနစ္မ်ားေပၚေနၿပီျဖစ္ရာ Password မ်ား သုံးစရာမလုိေတာ့ဟု ထင္ေကာင္းထင္သူေတြရွိႏုိင္သည္။ ခႏၶာကုိယ္အစိတ္အပုိင္းတစ္ခုခုကုိ အသုံးျပဳရေသာ အဆုိပါ Biometric လုံၿခဳံေရးစနစ္တုိ႔မွာ အသုံးျပဳေသာ ခႏၶာကုိယ္အစိတ္အပုိင္းတြင္ ခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္တစ္ခုခုရွိသည္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္ အဓိပၸာယ္ေဖာ္မႈလြဲမွားႏုိင္သည္။ ထုိသုိ႔လႊဲမွားခဲ့လွ်င္ မိမိအသုံးျပဳေသာ device မွာ သုံးစားမရသည့္ဘဝသုိ႔ေရာက္သြားႏုိင္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ Password မ်ားကို ယေန႔ထိပစ္ပယ္၍မရႏုိင္ေသးျခင္းျဖစ္သည္။ Password က တစ္ခုႏွစ္ခုဆုိလွ်င္ ကိစၥမရွိ။ တစ္ခုထက္ပုိလာလွ်င္ ယင္းတုိ႔ကုိ စီမံခန္႔ခြဲမည့္ Password Manager မ်ားလုိလာပါမည္။ ေလာေလာဆယ္တြင္ အသုံးျပဳႏုိင္မည့္ အေကာင္းဆုံး Password Manager တုိ႔မွာ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္ပါသည္။

<Last Pass>

အေကာင္းဆုံးအဆင့္တြင္ရွိေနေသာ Password Manager ျဖစ္သည္။ www.lastpass.com မွ download ဆြဲခ်ၿပီး အသုံးျပဳႏုိင္သည္။ အေျခခံ အဆင့္အတြက္ အခမဲ့အသုံးျပဳႏုိင္ၿပီး စြမ္းေဆာင္မႈအျပည့္အစုံ ပါဝင္ေသာ premium version မွာ လစဥ္ေၾကး (တစ္ေဒၚလာ)ေပးၿပီး အသုံးျပဳရ မည္ျဖစ္သည္။ အသုံးျပဳသူမ်ားလြယ္ကူေစရန္ interface ပုိင္းကုိ အေသ အခ်ာ စဥ္းစားေတြးေခၚ၍ ေရးဆဲြထားၿပီး ယင္းတြင္ပါဝင္ေသာ tool မ်ားမွာလည္း အခမဲ့ version ျဖစ္ေစကာမူ အေျခခံလုိအပ္ခ်က္မ်ား အတြက္ ေကာင္းစြာလုံေလာက္သည္ကုိေတြ႕ရပါသည္။ Browser တြင္ အသုံးျပဳေသာ password မ်ားကုိ import လုပ္ျခင္းမွ သည္ လုံၿခဳံစိတ္ခ် ရေသာ password တစ္ခုဖန္တီးေပးျခင္းအထိ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္သည္။ အျခားေသာ password manager မ်ားထက္ အားသာခ်က္မွာ password တုိ႔ကုိ အြန္လုိင္းတြင္သိမ္းဆည္းႏုိင္ျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္း password တုိ႔ကုိ PC၊ ဖုန္း၊ တက္ဘလက္မ်ားႏွင့္ အခမဲ့ Sync လုပ္ယူႏုိင္ပါသည္။

Last Pass သည္ မည္သည့္ device မွ password ကိုမဆုိ ရယူ သုံးစြဲခြင့္ျပဳ ပါသည္။ ယင္းဝန္ေဆာင္မႈကုိလည္း အခမဲ့ ရယူခံစားခြင့္ရွိ သည္။ Last Pass ကို သုံးစြဲမည္ဆုိလွ်င္ Last Pass Account တစ္ခု ကုိရယူရန္လုိသည္။ ယင္းေနာက္တြင္ password အားလုံးကို စုၿခဳံ သိမ္းဆည္းေပးမည့္ master password တစ္ခုဖန္တီးေပးရပါမည္။ Last Pass ကုိ ကြန္ပ်ဴတာတြင္ သုံးႏုိင္ေသာ Program တစ္ခုအျဖစ္ install လုပ္၍ရသလုိ Chrome (သို႔) Firefox Extension အျဖစ္လည္း အသုံးျပဳႏုိင္သည္။ မိမိ၏ password vault ဆီသုိ႔သြားမည္ဆုိလွ်င္ www.snipca.com/24793 မွတစ္ဆင့္ ဝင္ရပါမည္။ ယင္းေနရာမွေန၍ မိမိ၏ အီးေမးလိပ္စာႏွင့္ password ကို ထည့္သြင္းေပးႏိုင္သည္။

ထို႔ျပင္ Android အတြက္ app ကို www.snipca.com/24794 မွ လည္းေကာင္း iOS အတြက္ app ကုိ www.snipa. com/24795 မွလည္းေကာင္း ရယူအသုံးျပဳႏုိင္သည္။ ယင္း app မွတစ္ဆင့္ ဖုန္းႏွင့္တက္ဘလက္တုိ႔၏ Password တုိ႔ကုိ edit လုပ္ႏုိင္သည္။ Last Pass ၏ အားသာခ်က္ကုိၾကည့္လွ်င္ ပထမဆုံးအေနျဖင့္ Sync လုပ္ႏုိင္စြမ္းကုိေတြ႕ရပါမည္။ ဒုတိယ အေနျဖင့္ Chrome, Firefox ႏွင့္အျခား browser တုိ႔တြင္အသုံးျပဳထားေသာ password တုိ႔ကုိ အခက္အခဲ အနည္းငယ္မွ်ျဖင့္ import လုပ္ယူႏုိင္ျခင္းကုိေတြ႕ရပါမည္။ Password Generator သည္ အသုံးျပဳရလြယ္ၿပီး Flexible ျဖစ္သည္ကုိေတြ႕ရပါသည္။ Gnerate Secure Password ေနရာတြင္ ကလစ္ႏွိပ္ၿပီး အသုံးျပဳ႐ုံသာျဖစ္ပါသည္။ အြန္လုိင္း Form မ်ားကို အလုိအေလ်ာက္ ျဖည့္ေပးႏုိင္သည့္ form fill tool မွာလည္း ႏွစ္သက္ ဖို႔ေကာင္းပါသည္။ Program မွာ အသုံးျပဳ၍ အဆင္ေျပၿပီး Extension အပုိင္းတြင္ အဆင္မေျပမႈ အခ်ဳိ႕ရွိပါသည္။

<DashLane>

www.dashlane.com မွေန၍ download ဆြဲခ်ၿပီး အသုံးျပဳႏုိင္ပါသည္။ Basic Version ကုိ အခမဲ့အသုံးျပဳႏုိင္ၿပီး Premium Version ကုိ တစ္လလွ်င္ ၃.၃၃ ေဒၚလာျဖင့္ အသုံးျပဳႏုိင္ပါသည္။ ဒုတိယအေကာင္းဆုံး program ျဖစ္ေသာ္လည္း စြမ္းေဆာင္ရည္မွာ Last Pass ႏွင့္မနီးယုိးစြဲ လိုက္ပါသည္။ ဤ program ထဲတြင္ password charger ပါသည္။ လက္ရွိ password မ်ား၏ လုံၿခဳံမႈအဆင့္ကုိ အကဲျဖတ္သုံးႏုိင္ေသာ Security dashboard လည္းပါသည္။ အြန္လုိင္း form မ်ားကို လုံၿခဳံစြာျဖည့္ေပးႏုိင္ေသာ form filling tool လည္းပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ မွတ္စုမ်ားကုိ encryption လုပ္ႏုိင္စြမ္းလည္းရွိသည္။ Last pass လုပ္သမွ်အရာအားလုံးနီးပါးကုိလုပ္ႏုိင္သည္ဟုဆုိရပါမည္။

Set up process တြင္ Chrome, Firefox ႏွင့္ IE browser တုိ႔မွ password မ်ားအား import လုပ္ယူျခင္း ပါဝင္သည္။ File> import password မွတစ္ဆင့္ ကလစ္ႏွိပ္ၿပီး ေဆာင္ရြက္႐ုံသာျဖစ္သည္။ Browser မွ password မ်ားသာမက အျခား ေသာ password manager တုိ႔မွ password မ်ားကိုလည္း improt လုပ္ယူႏုိင္သည္။ Dashlane ကုိ browser မ်ားတြင္ Extension အျဖစ္ ခ်ိတ္ဆက္ယူျခင္းမွာလည္း အလြန္႐ုိးရွင္းလြယ္ကူသည္။ Security dashboard မွာ အထင္ႀကီး စရာေကာင္း သည့္ အရာမ်ားထဲတြင္ တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္သည္။ Dashlane home screen ၏ ဝဲဘက္ေကာ္လံတြင္ ရွိေသာ Security dashboard ကုိ ကလစ္ႏွိပ္ၿပီး အသုံးျပဳႏုိင္သည္။ ယင္း dashboard က လက္ရွိ password ၏ လုံၿခဳံမႈအဆင့္ကုိ အကဲျဖတ္ေပး မည့္အျပင္ လုံၿခဳံမႈအဆင့္ တုိးတက္လာေအာင္ မည္သုိ႔ျပဳလုပ္ႏုိင္မည္ကုိလည္း အႀကံေပးပါမည္။ အသုံးျပဳေသာ password တစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ score မ်ားကုိ main screen ၏ ေအာက္ေျခညာဘက္တြင္ ၾကည့္ႏုိင္ပါသည္။

DashLane ၏ အားေကာင္းခ်က္ကုိၾကည့္လွ်င္ ယင္း၏ Password Changer သည္ အႀကိမ္တုိင္းတြင္ မွန္မွန္ကန္ကန္ အလုပ္လုပ္ေပးႏုိင္ ေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။ သို႔ေသာ္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားလည္း ရွိပါသည္။ ယင္း password changer က Facebook ႏွင့္ Amazon တုိ႔၏ password မ်ားကုိ ေျပာင္းလဲမေပးႏုိင္ပါ။ လက္ေတြ႕တြင္ ယင္း password changer သည္ account ၆ မ်ဳိး၏ password မ်ားကုိသာ ေျပာင္းလဲေပးႏုိင္ေၾကာင္းေတြ႕ရပါသည္။ DashLane သည္ Android ႏွင့္ iOS device မ်ားအတြက္ app မ်ားကုိလည္း ထုတ္လုပ္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ premium version ကို မသုံးလွ်င္ ယင္း app တုိ႔သည္ PC ႏွင့္ Sync မလုပ္ႏုိင္ပါ။ ယင္းအားနည္းခ်က္ေၾကာင့္ပင္လွ်င္ dashLane သည္ ဒုတိယအဆင့္ႏွင့္ ေက်နပ္ခဲ့ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။

<Sticky Password>

www.stickypassword.com မွ download ခ်၍ အသုံးျပဳႏုိင္သည္။ Basic Version ကုိ အခမဲ့အသုံးျပဳႏုိင္ၿပီး premium version မွာ လစဥ္ေၾကး ၂၆ ေဒၚလာျဖစ္ပါသည္။ အသုံးျပဳရသည္မွာ အလြန္လြယ္ကူေသာ္လည္း Last Pass ႏွင့္ dashLane တုိ႔ကဲ့သို႔ ျပည့္စုံေသာ စြမ္းေဆာင္ရည္မပါဝင္ပါ။ Premium Version အသုံးျပဳမွ PC၊ ဖုန္းႏွင့္ တက္ဘလက္တုိ႔အား Sticky Password ၏ Secure Cloud မွတစ္ဆင့္ Sync လုပ္ႏုိင္ေသာ အားနည္းခ်က္လည္း ရွိပါသည္။ Password မ်ားကုိ import လုပ္ယူျခင္း ႏွင့္ browser extension installation တုိ႔မွာမူ ရွင္းလင္း လြယ္ကူေသာ instruction တုိ႔ေၾကာင့္ လြယ္ကူစြာလုပ္ ေဆာင္ႏုိင္ပါသည္။ Program ကိုမသုံးဘဲ ဆယ္မိနစ္ထားလွ်င္ Lock က်သြားျခင္းမွာ ႏွစ္သက္ဖုိ႔ေကာင္း ပါသည္။ ယင္းက Password မ်ားကို ပုိမိုလုံၿခဳံေစပါသည္။

အင္တာနက္ကုိအသုံးျပဳၿပီး password မ်ားကို သိမ္းဆည္းခြင့္ျပဳသည့္ အျပင္ ယင္းတုိ႔ကုိ PC အတြင္း သိမ္းဆည္းႏုိင္ ေစမည့္ Option လည္း ေပးထားပါသည္။ ယင္းကုိသုံးမည္ဆုိလွ်င္ Sticky password ၏ main menu သို႔ဝင္ၿပီး ေအာက္ေျခ ဝဲဖက္ေထာင့္တြင္ရွိေသာ Sync တြင္ ကလစ္ႏွိပ္ရပါမည္။ ၿပီးလွ်င္ Sync-local ကိုေရြး႐ုံျဖင့္ password မ်ားကို ကြန္ပ်ဴတာ အတြင္း၌ လြယ္ကူစြာသိမ္းဆည္းႏုိင္ပါမည္။ password တစ္ခု ၏ လုံၿခဳံမႈအဆင့္ကုိအကဲျဖတ္မေပးႏုိင္ျခင္းႏွင့္ auto change tool မပါျခင္းတုိ႔မွာ ဤ program ၏ အားနည္းခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ဧဧသက္(ၿဖဳိးဓနဒစ္ဂ်စ္တယ္ဓာတ္ပုံ)

Mobile Guide Journal (Every Monday)
https://www.facebook.com/officialmobileguidejournal
<<<
ေအာက္ကေၾကာ္ျငာကိုတစ္ခ်က္ေလာက္ႏွိပ္ခဲ့ေပးေစခ်င္ပါတယ္ဗ်ာ။ ကၽြန္ေတာ့္ကိုတစ္ဖက္တစ္လမ္းကကူညီရာေရာက္ပါတယ္ဗ်ာ။
>>> 
 
 
 
 
www.pyaephyo.com0 comments:

Post a Comment