အဂၤလိပ္စာေလ့လာေနသူေတြအတြက္Vocabulary for IELTS APK


အဂၤလိပ္စာေလ့လာေနသူေတြအတြက္ စကားလံုးေတြကိုမွတ္မိေအာင္ ေလ့က်င့္ႏိုင္တဲ့
Application တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္..IELTS ေက်ာင္းသားေတြအတြက္အထူးသင့္ေတာ္တဲ့
ေ၀ါဟာရမ်ားပါ၀င္ပါတယ္..စကားလံုးေတြကို ေခါင္းစဥ္အလိုက္ေလ့လာႏိုင္ပါတယ္…
ေ၀ါဟာေတြမ်ားမ်ားေလ့လာက်က္မွတ္ထားမွ အဂၤလိပ္စကားေျပာေရာ စာေရးေရာအထူးထိေရာက္မႈရွိႏိုင္ပါတယ္..0 comments:

Post a Comment