♪ “နည္းပညာဆုိင္ရာတိုက္ခိုက္ျခင္းႏွင့္ကာကြယ္ျခင္း” ♫

No automatic alt text available.

ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးျခင္းႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းဟာ ေကာင္းမြန္ေသာအေပါင္း လကၡဏာျဖစ္ေသာ္လည္းကမၻာေပၚရွိ အခ်ဳိ႕ေသာႏိုင္ငံမ်ား၊အခ်ဳိ႕ေသာ လူမ်ဳိးမ်ားဟာအမုန္းတရားမ်ား၊ရန္လိုတုိက္ခိုက္မႈမ်ားျဖင့္သာ ေန႔စဥ္ဘ၀ ကုိ ေလွ်ာက္လွမ္းေနၾကပါတယ္။ ေရွးယခင္ႏွစ္မ်ားကေတာ့ရန္စ က်ဴးေက်ာ္ျခင္း၊တိုက္ခိုက္ဖ်က္ဆီးျခင္းဟာႏိုင္ငံ တစ္ခုအတြင္းသုိ႔လက္နက္အင္အား၊လူအင္အားတုိ႔ျဖင့္က်ဴးေက်ာ္၀င္ေရာက္ျခင္းျဖစ္ေပမယ့္အခုအခါမွာေတာ့သံေရးတမန္ေရးနည္းမ်ား၊အဆင့္ျမင့္နည္းပညာမ်ားျဖင့္ရန္စျခင္းမ်ားကုိလုပ္ေဆာင္ေနၾကပါတယ္။ကမၻာ႔အင္အားႀကီးႏိုင္ငံအခ်ဳိ႕ဟာ သံတမန္မ်ားႏွင္ထုတ္ျခင္း၊သံ႐ံုးမ်ားကန္႔သတ္ပိတ္ပင္ျခင္း၊ သံ႐ံုး၀န္ထမ္းဦးေရေလွ်ာ့ေပါ့ထားရွိျခင္းစသည္တုိ႔ကုိအျပန္အလွန္ျပဳလုပ္၍ႏိုင္ငံအခ်င္း ခ်င္း ဆက္ဆံေရးတင္းမာေအာင္ ျပဳလုပ္ၾကသလုိအခ်ဳိ႕ကေတာ့ႏွစ္ႏိုင္ငံ ၾကားဆက္သြယ္မႈမ်ား၊ကုန္သြယ္မႈမ်ားကုိပိတ္ပင္ျခင္းေဆာင္ရြက္ၾကပါ တယ္။သက္ဆုိင္ရာႏိုင္ငံအသီးသီး ဟာနည္းပညာစနစ္မ်ားႏွင့္လည္း လြတ္ကင္း၍မရတာေၾကာင့္နည္းပညာစနစ္မ်ားျဖင့္တိုက္ခိုက္ျခင္းကုိ လည္းႀကံဳေတြ႕ၾကရပါတယ္။သတင္းမ်ားလ်င္ျမန္စြာပ်ံ႕ႏွံ႔မႈကုိလုပ္ေဆာင္ ေပးႏိုင္ေသာစနစ္ကေတာ့မ်က္ေမွာက္ေခတ္တြင္လူသံုးမ်ားေနေသာ လူမႈကြန္ရက္စနစ္မ်ားျဖစ္ပါတယ္။အဆုိပါလူမႈကြန္ရက္စနစ္မ်ားကုိ လူေကာင္းေရာလူဆုိးပါအသံုးျပဳေန ၾကျခင္းေၾကာင့္အခ်ဳိ႕ေသာအခ်က္ အလက္မ်ားဟာမွန္ကန္တိက်မႈမရွိ ပါဘူး။ထိုသို႔မွန္ကန္တိက်မႈမရွိေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိကိုးကားျခင္း၊ ျဖန္႔ေ၀ျခင္းတို႔မွတစ္ဆင့္ မလိုလားအပ္ေသာ ေကာလာဟလမ်ား၊အမုန္းတရားမ်ား၊ဆန္႔က်င္ ကန္႔ကြက္မႈမ်ားပိုမိုျဖစ္ပြားၾကရပါတယ္။ထို႔ေၾကာင့္မွန္ကန္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားပ်ံ႕ႏွံ႔ေစေရးအတြက္သက္ဆုိင္သည့္ႏိုင္ငံမ်ား၊အဖြဲ႕ အစည္းမ်ားကလုပ္ေဆာင္ေနသလုိပင္မလူမႈကြန္ရက္စနစ္မ်ားမွ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေသာဌာနမ်ား၊အင္အားႀကီးေသာသတင္းဌာနမ်ား ကလည္းပူးေပါင္းပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ရန္လိုအပ္လွပါတယ္။

လူမႈကြန္ရက္စနစ္မ်ားမွေန၍တိုက္ခိုက္ျခင္းမ်ားရွိသလုိသက္ဆိုင္ရာႏုိင္ငံမ်ားရဲ႕နည္းပညာစနစ္မ်ားကုိ ေႏွးေကြးပ်က္စီးေစရန္တိုက္ခိုက္ျခင္း မ်ားလည္းရွိပါတယ္။အခ်ဳိ႕ဟက္ကာမ်ားဟာႏိုင္ငံတစ္ခုကုိရည္ရြယ္ သတ္မွတ္၍တိုက္ခိုက္ျခင္းမဟုတ္ဘဲသူတို႔၏စြမ္းရည္ကုိျပသလိုသည့္ အေနျဖင့္သာႀကံဳႀကိဳက္ေသာႏိုင္ငံမ်ား ရဲ႕လုပ္ငန္းခြင္မ်ား၊website မ်ားကုိ တိုက္ခုိက္မႈလုပ္ေဆာင္ၾကပါတယ္။အခ်ဳိ႕ေသာဟက္ကာမ်ားကေတာ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိျဖင့္ႏိုင္ငံတစ္ခုတည္းရဲ႕website မ်ားကိုတိုက္ခုိက္မႈ လုပ္ေဆာင္ၾကပါတယ္။ထိုအခါတုိက္ခိုက္ခံရေသာႏိုင္ငံဘက္မွဟက္ကာမ်ားကလည္းအဆုိပါႏိုင္ငံကုိ ျပန္လည္တုိက္ခိုက္မႈလုပ္ေဆာင္ၾက ပါတယ္။ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိလုပ္ေဆာင္ျခင္း၊စတင္တိုက္ခိုက္ျခင္းမ်ားဟာႏွစ္ဦး ႏွစ္ဖက္စလံုးအတြက္ထိခိုက္ဆံုး႐ံႈးမႈကုိ ျဖစ္ေပၚေစပါတယ္။၂၀၁၇ခုႏွစ္ႏွစ္ လယ္ပုိင္းတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာWannaCry Ransomware Virus တိုက္ခိုက္မႈဟာတစ္ကမၻာလံုးအတြက္အံ့ၾသထိတ္လန္႔စရာျဖစ္ခဲ့ၿပီး အခ်ဳိ႕ေသာလုပ္ငန္းခြင္မ်ားဟာဆံုး႐ံႈးမႈႀကီးမားခဲ့ၾကပါတယ္။စီးပြားေရး လုပ္ငန္းခြင္မ်ားအတြက္သာမကက်န္းမာေရးဆုိင္ရာကုသေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားအတြက္လည္းအထိအခိုက္ရွိခဲ့ ပါတယ္။ၿဗိတိန္ရွိအမ်ဳိးသားက်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မႈဌာနသုိ႔လည္းအဆုိပါ Ransomware Virus ဟာ၀င္ေရာက္ တိုက္ခိုက္ခဲ့ပါတယ္။

ေငြေရးေၾကးေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာလုပ္ငန္းခြင္မ်ားကုိတိုက္ခိုက္ျခင္း ထက္က်န္းမာေရးဆုိင္ရာဌာနမ်ားကုိ တိုက္ခိုက္ျခင္းဟာပိုက္ဆံသာမက ကုသမႈအပိုင္းႏွင့္လူတစ္ေယာက္၏အခ်က္အလက္မ်ားပါဆံုး႐ံႈးၾကရပါ တယ္။အခ်ဳိ႕ေသာလူနာမ်ားဟာသူတို႔၏ ေရာဂါလကၡဏာအခ်က္ အလက္မ်ား ကုိလူသိမခံလိုၾကပါဘူး။ထုိ႔ေၾကာင့္သက္ဆုိင္ရာဆရာ၀န္မ်ား၊ ေဆး႐ံုမ်ားဟာအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေသခ်ာထိန္းသိမ္းထားၾကရပါတယ္။ ထိုကဲ့သုိ႔virus တိုက္ခိုက္ခံရမႈမ်ားဟာသက္ဆုိင္ရာေဆး႐ံုရဲ႕ယံုၾကည္မႈကုိ သာမကလူနာတစ္ေယာက္ရဲ႕စိတ္အေျခအေနကုိလည္းထိခိုက္ပ်က္စီးေစပါတယ္။

ဆုိက္ဘာလံုၿခံဳေရးတိုက္ခိုက္ခံရဆံုးေသာ ေနရာတစ္ခုကေတာ့ဘဏ္မ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ဘဏ္မ်ားဟာ ေငြစကၠဴမ်ားနဲ႔သာမကဒစ္ဂ်စ္တယ္ပိုက္ဆံ မ်ားႏွင့္ ပါလည္ပတ္ေနေသာေၾကာင့္ဟက္ကာမ်ား အတြက္မ်က္စိက်စရာ ေနရာတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ဒစ္ဂ်စ္တယ္နဲ႔လႈပ္ရွားလည္ပတ္ေနေသာ ဘဏ္လုပ္ငန္းခြင္မ်ားတြင္ဘဏ္ရဲ႕ပိုက္ဆံသာမကသံုးစြဲသူမ်ားရဲ႕ပိုက္ဆံမ်ားပါဟက္ကာမ်ား၏လက္အတြင္းသုိ႔သက္ဆင္းၾကရပါတယ္။ၿပီးခဲ့ သည့္ၾသဂုတ္လကုန္တြင္ထြက္ရွိခဲ့ေသာMicrosoft ၏ဆိုက္ဘာလံုၿခံဳေရး အစီရင္ခံစာအသစ္အရအေရွ႕ေတာင္အာရွကဲ့သုိ႔ေသာဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ဆဲ ေစ်းကြက္မ်ားတြင္Malware မ်ားႏွင့္ႀကံဳေတြ႕ရမႈႏႈန္းဟာကမၻာ့အျမင့္ဆံုး ျဖစ္ေနပါတယ္။Software မ်ားမွတိုက္ခိုက္မႈကုိခုခံႏိုင္စြမ္းအနိမ့္ဆံုးႏိုင္ငံ မ်ားထဲတြင္ ျမန္မာ၊ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ကေမၻာဒီးယား၊ အင္ဒုိနီးရွားႏွင့္ဗီယက္နမ္ တို႔ပါ၀င္ကာMalware တိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ထိခိုက္ႏိုင္မႈအျမင့္မားဆံုး အာရွပစိဖိတ္ႏိုင္ငံမ်ားကေတာ့အထက္ေဖာ္ျပပါ၅ႏိုင္ငံအျပင္နီေပါ၊ထိုင္း၊ ဖိလစ္ပိုင္၊သီရိလကၤာ၊မေလးရွား၊ကုိရီးယား၊စင္ကာပူႏွင့္နယူးဇီလန္ႏိုင္ငံတုိ႔ပါ၀င္ပါတယ္။ကုိရီးယားႏိုင္ငံဟာကမၻာတစ္၀န္းတြင္Ransomware တိုက္ခိုက္ခံရမႈဒုတိယအျမင့္ဆံုးျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ၿပီးခဲ့သည့္စက္တင္ဘာလ ဆန္းပိုင္းကလည္း ျမန္မာႏုိင္ငံရွိwebsite အခ်ဳိ႕Defacement Attack ျပဳလုပ္ျခင္းခံခဲ့ရပါတယ္။ထိုသို႔ျပဳလုပ္ ခံရျခင္းမွေန၍ပံုမွန္အေျခအေနသုိ႔ ျပန္လည္ရရွိေအာင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း ေနာက္ပုိင္းတြင္ ေစာင့္ၾကည့္ကာကြယ္မႈမ်ားဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရန္လိုအပ္လွပါတယ္။

ေလဆိပ္ဌာနမ်ားတြင္ဆိုက္ဘာတိုက္ခိုက္မႈႀကံဳေတြ႕ရပါကအခက္အခဲမ်ားကုိအခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ႀကံဳေတြ႕ခံစား ရႏိုင္ပါတယ္။မိနစ္ပုိင္းအတြင္း ေလယာဥ္ ေပါင္းမ်ားစြာပ်ံသန္းဆင္းသက္ေနေသာႏိုင္ငံတကာေလဆိပ္မ်ားတြင္ဆိုက္ဘာတိုက္ခိုက္မႈႀကံဳရသည့္အခါ ေလဆိပ္လုပ္ငန္းခြင္ဟာလည္ပတ္ျခင္း မျပဳႏိုင္ေတာ့ဘဲရပ္ဆုိင္းသြားရကာထိုသုိ႔ရပ္ဆုိင္းရျခင္းဟာအခ်ိန္ၾကာ သည္ႏွင့္အမွ်ခရီးသည္ရာေပါင္းမ်ားစြာအတြက္ေစာင့္စားျခင္းဒုကၡကုိခံစားရေစပါတယ္။ယူကရိန္းႏုိင္ငံရွိKIEV Airport ဟာၿပီးခဲ့သည့္ဇြန္လက ဆိုက္ဘာ တိုက္ခုိက္မႈခံစားရၿပီး ေလယာဥ္ပ်ံသန္းမႈမ်ား ေႏွာင့္ေႏွး ၾကန္႔ၾကာေစခဲ့ပါတယ္။“ပံုမွန္မဟုတ္ေသာအေျခအေနမ်ားျဖစ္ပ်က္တဲ့ အခါမွာ ေလေၾကာင္းခရီးစဥ္မ်ားဟာၾကန္႔ၾကာရစၿမဲပါ”ဟု ဒါ႐ိုက္တာ ျဖစ္သူYevhen Dykhne ကသူရဲ႕Facebook မွာ ေရးသားထားခဲ့ပါတယ္။

ဆိုက္ဘာတိုက္ခိုက္မႈကုိမခံရေစရန္အတြက္ႀကိဳတင္ကာကြယ္ျခင္းဟာ အထိေရာက္ဆံုးနည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။Log In ၀င္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ Password မ်ားကိုဖမ္းယူထားႏိုင္ေသာ၊ကုိယ္ေရး အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ၀င္ေရာက္ၾကည့္႐ႈႏိုင္ေသာအမ်ားသံုးWifi မ်ားျဖင့္အလုပ္လုပ္ျခင္းကုိ တတ္ႏိုင္သေလာက္ ေရွာင္ၾကဥ္ရပါမယ္။အခ်ဳိ႕ေသာသူမ်ားဟာ အေရးႀကီး လုပ္စရာ မရွိေသာ္လည္းWifi ရရွိေသာေနရာမ်ားတြင္အင္တာနက္စနစ္ မ်ားကုိ ၀င္ေရာက္ၾကည့္႐ႈအသံုးျပဳေလ့ရွိၾကပါတယ္။အထူးသျဖင့္ ဘူတာႏွင့္ ေလဆိပ္မ်ားတြင္အသံုးျပဳတတ္ၾကၿပီးထိုသို႔အသံုးျပဳျခင္းဟာ ဟက္ကာမ်ား၏တုိက္ခိုက္မႈကုိႀကံဳေတြ႕ရဖုိ႔ရာခုိင္ႏႈန္းမ်ားပါတယ္။အခ်ဳိ႕ ေသာသူမ်ားကေတာ့မိမိတို႔၏ဖုန္းေဘ သက္သာေစရန္အတြက္အင္တာနက္လုိင္းအခမဲ့ရရွိေသာ ေနရာမ်ားတြင္မိမိလိုခ်င္သည္မ်ားကုိအားပါးတရ Download ဆြဲျခင္းျပဳလုပ္ၾကပါတယ္။ထိုအခါမိမိတို႔ရဲ႕Device မ်ားကို ထိခိုက္ပ်က္စီးေစႏိုင္သည့္Virus မ်ားလည္းပါရွိလာႏိုင္ပါတယ္။႐ိုးရွင္း ေသာ Password မ်ားကိုထားရိွျခင္းဟာလည္းမိမိတို႔ရဲ႕အေကာင့္မ်ားကုိ အျခားသူမ်ားအလြယ္တကူရရွိသြားႏုိင္ျခင္းေၾကာင့္အထူးသတိျပဳသင့္ ေၾကာင္းကြၽမ္းက်င္သူမ်ားကမွတ္ခ်က္ျပဳထားၾကပါတယ္။လံုၿခံဳေရးဆုိင္ရာ မူ၀ါဒမ်ား၊စနစ္မ်ားကုိအခါအားေလ်ာ္စြာအဆင့္ျမႇင့္တင္ထားရန္လိုအပ္ၿပီးလူမႈကြန္ရက္ဆုိင္ရာလံုၿခံဳေရးစနစ္မ်ားကိုလည္းဗဟုသုတအေနျဖင့္သိရွိထားရန္လိုအပ္ပါတယ္။အခ်ဳိ႕ေသာအခ်က္အလက္မ်ားဟာCloud မွာ သိမ္းဆည္းထားပါကလံုၿခံဳေစႏိုင္ေသာ္ လည္းCloud မွအခ်က္အလက္ မ်ားကုိေဖာက္ထြင္းရယူေနေသာဟက္ကာမ်ားလည္းရွိေနပါတယ္။“ဒစ္ဂ်စ္ တယ္စနစ္သုိ႔ ေျပာင္းလဲေနတဲ့ေခတ္ႀကီးထဲမွာCloud စနစ္ဟာစုိးမိုး ပ်ံ႕ႏွံ႔မႈပုိမ်ားလာခဲ့ၿပီးကြၽန္ေတာ္တုိ႔ဟာမဆံုးႏိုင္တ့ဲ အခြင့္အလမ္းေတြကုိ လိုက္လံရွာေဖြႏိုင္ဖု႔ိအတြက္နည္းပညာ စြမ္းအားေတြရရွိေနၿပီ ျဖစ္ပါ တယ္”ဟုMicrosoft Asia Pacific, Japan & Australia မွAssociate General Counsel ျဖစ္သူAntony Cookက ေျပာပါတယ္။

နည္းပညာန႔ဲတိုက္ခိုက္မႈဟာသက္ဆုိင္ရာႏိုင္ငံရဲ႕မူ၀ါဒမ်ား၊သတ္မွတ္စံႏႈန္းမ်ားကုိထိခိုက္ျခင္း တစ္မ်ဳိးလည္းျဖစ္ပါတယ္။ ေခတ္ကာလ ေျပာင္းလဲ လာမႈေၾကာင့္ႏိုင္ငံႏွင့္လူမ်ဳိးကုိခ်စ္ေသာသူမ်ားကုိလူမႈ ကြန္ရက္ မ်ားတြင္ ေတြ႕ျမင္လာရသလုိႏိုင္ငံႏွင့္လူမ်ဳိးကုိနစ္မြန္းေစသည့္လူမ်ားလည္းလူမႈ ကြန္ရက္ေပၚမွာ ျမင္ေတြ႕ႏိုင္ပါတယ္။ ေျမျပင္တိုက္ခိုက္မႈထက္ နည္းပညာႏွင့္တိုက္ခိုက္ျခင္းကိုလည္းသက္ဆုိင္ရာႏိုင္ငံမ်ား ဟာခုခံ ကာကြယ္တန္ျပန္တိုက္ခိုက္ေနၾကရပါတယ္။

ၿငိမ္းခ်မ္းတုိး

Mobile Guide Journal (Every Monday)
https://www.facebook.com/officialmobileguidejournal<<<
ေအာက္ကေၾကာ္ျငာကိုတစ္ခ်က္ေလာက္ႏွိပ္ခဲ့ေပးေစခ်င္ပါတယ္ဗ်ာ။ ကၽြန္ေတာ့္ကိုတစ္ဖက္တစ္လမ္းကကူညီရာေရာက္ပါတယ္ဗ်ာ။
>>> 
 
 
 
www.pyaephyo.com0 comments:

Post a Comment