♪ “2017 ခုႏွစ္အတြင္း အိုင္တီက႑အတြက္ ၀န္ထမ္းလိုအပ္ခ်က္ အျမင့္မားဆံုးျဖစ္ခဲ့” ♫

Image may contain: text

www.work.com.mm ၏ မိခင္ကုမၸဏီျဖစ္ေသာ everjobs ကုမၸဏီ၏ ၃ လတစ္ႀကိမ္ထုတ္ျပန္ေသာ အစီရင္ခံစာအရ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ အုိင္တီနည္းပညာက႑မွာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၏ တတိယ ၃ လပတ္ကာလ အတြင္း (ဇူလိုင္၊ ၾသဂုတ္ႏွင့္ စက္တင္ဘာ) ဝန္ထမ္းလိုအပ္ခ်က္ အျမင့္မားဆံုး က႑အျဖစ္ ရပ္တည္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

Everjobs ကုမၸဏီမွ ႏုိင္ငံအသီးသီးရွိ ၄င္းကုမၸဏီခြဲမ်ား၏ လုပ္ငန္း အႏွစ္ခ်ဳပ္အစီရင္ခံစာမ်ားကို ၃ လတစ္ႀကိမ္ပံုမွန္ထုတ္ျပန္ေလ့ရွိၿပီး ယခုတစ္ႀကိမ္မွာ ၂၀၁၇ ခုအတြင္း တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ထုတ္ျပန္ျခင္း ျဖစ္သည္။ အဆုိပါ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ နည္းပညာက႑မွာ ဇူလိုင္၊ ၾသဂုတ္ႏွင့္ စက္တင္ဘာလတို႔အတြင္း အျခားက႑အသီးသီးထက္ ဝန္ထမ္းလိုအပ္ခ်က္ သိသိသာသာျမင့္မားခဲ့ၿပီး အဆုိပါက႑တစ္ခုတည္း၌ ဝန္ထမ္းေခၚယူမႈစုစုေပါင္း ၃၅၅ ခုအထိ ရွိခဲ့သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

ထုိ႔အျပင္ အဆုိပါက႑မွာ ဝန္ထမ္းလိုအပ္ခ်က္ အျမင့္မားဆံုးက႑အျဖစ္ ရပ္တည္ခဲ့ေသာ္လည္း အဆုိပါက႑သို႔ အလုပ္အကိုင္ေလွ်ာက္ထားမႈမွာ ၇၃၀၀ ေက်ာ္သာ ရွိခဲ့ေၾကာင္း အဆုိပါအစီရင္ခံစာ၌ ေဖာ္ျပပါရွိသည္။
ရဲလင္းလင္းသန္း

Mobile Guide Journal (Every Monday)
https://www.facebook.com/officialmobileguidejournal


www.pyaephyo.com
 
 
 

0 comments:

Post a Comment